Kam būtini leidimai-higienos pasai

 

Kas yra leidimas-higienos pasas?

Leidimas-higienos pasas liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus bei suteikia jo turėtojui teisę verstis jame nurodyta ūkine komercine veikla.

 

Kokioms ūkinės komercinės veiklos rūšims yra būtinas leidimas-higienos pasas?

Veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Pavyzdžiui, leidimas-higienos pasas yra būtinas viešbučiams ir kitoms apgyvendinimo rūšims, kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, masažo kabinetų bei pirčių, saunų, soliariumų veikloms, ikimokykliniam ugdymui, pradiniam bei kitam (aukštesnės) pakopos mokymui, ligoninių, medicininės ir stomatologinės praktikos bei kitoms sąraše nurodytoms veikloms.

 

Kuriam laikotarpiui išduodamas leidimas-higienos pasas?

Leidimas-higienos pasas išduodamas 5 metams, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas paraiškoje gauti leidimą-higienos pasą nurodo, kad jis ūkinę komercinę veiklą vykdys trumpesnį laikotarpį.

 

Kokia leidimo-higienos paso išdavimo tvarka?

1) Pirmiausia pareiškėjas leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai pateikia:

1. paraišką gauti leidimą-higienos pasą;

2. juridiniai asmenys – registravimo pažymėjimo kopiją; fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją; filialai – filialo registravimo pažymėjimo kopiją ir savo steigėjo įregistravimo pažymėjimo išrašą ar registro, kuriame saugoma steigėjo byla, išrašą;

3. dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, arba jo kopiją;

4. patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas;

5. daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jeigu ši bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, jeigu ūkinė komercinė veikla bus vykdoma gyvenamajame name.

 

2) Leidimą-higienos pasą išduodančios institucijos atsakingas darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina, ar pateikti visi nurodyti dokumentai, ar pateiktos dokumentų kopijos nekelia pagrįstų abejonių dėl tikrumo, ar paraiška gauti leidimą-higienos pasą teisingai užpildyta, taip pat iš valstybės įmonės Registrų centro gauna statinio (-ių), kuriame (-iuose) numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos išrašą.

 

Nustačius, kad pateikti ne visi dokumentai ar kad paraiška gauti leidimą-higienos pasą užpildyta neteisingai, kad pateiktos dokumentų kopijos kelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, ar kyla pagrįstų neaiškumų dėl statinio (-ių), kuriame (-iuose) numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla registracijos, leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo apie tai raštu informuoja pareiškėją, siūlydamas pateikti trūkstamus dokumentus, ištaisyti nurodytus trūkumus, pateikti dokumentų originalus (sutikrinti su pateikta kopija) ar notaro patvirtintas kopijas bei informuojant, kad negavus per 45 dienas nuo rašto išsiuntimo dienos prašomos informacijos jo paraiška nebus nagrinėjama.

 

3) Gavus visus teisingai užpildytus nurodytus dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pradedamas atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas. Vertinimą sudaro šie etapai:

I etapas – veiklos sąlygų atitikties visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams įvertinimas ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietoje.

II etapas – laboratorinių tyrimų programų sudarymas ir jų pateikimas pareiškėjui per 3 darbo dienas. Nurodytų laboratorinių tyrimų atlikti nereikia, kai ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietoje nėra atitinkamo taršos šaltinio arba laboratoriniai tyrimai šioje ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietoje yra atlikti ne vėliau kaip prieš vienerius metus ir ūkinės komercinės veiklos sąlygos nepakito. Sudarant programas dėl fizikinių taršos šaltinių (muzikinių įrenginių, kondicionavimo ir vėdinimo sistemų ir kt.) įvertinimo, jose turi būti nurodyta, kad laboratoriniai tyrimai (matavimai) turi būti atliekami nustačius maksimalų tiriamo įrenginio pajėgumą.

III etapas – Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos (toliau – vertinimo pažyma) užpildymas.

 

4) Laboratoriniai tyrimai, reikalingi ūkinės komercinės veiklos sąlygoms įvertinti, turi būti atlikti ne vėliau kaip per 45 dienas nuo rašto išsiuntimo dienos akredituotose arba atestuotose laboratorijose.

5) Gavus laboratorinių tyrimų protokolus, reikalingus ūkinės komercinės veiklos sąlygoms įvertinti, vertinimo vykdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi surašyti vertinimo pažymą dviem egzemplioriais (III vertinimo etapas). Vertinimo metu nustačius, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, vertinimo pažymos išvadose nurodoma, jog ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.

6) Sprendimas išduoti leidimą-higienos pasą priimamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po vertinimo atlikimo, jei vertinimo pažymos išvadoje nurodyta, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.

7) Priėmus sprendimą išduoti leidimą-higienos pasą, pareiškėjas apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną yra informuojamas leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens raštu, nurodant, kad privalo sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą ir atvykti atsiimti leidimą-higienos pasą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio rašto išsiuntimo dienos.

8) Leidimas-higienos pasas atiduodamas pareiškėjui, kai sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

9) Vertinimo metu nustačius, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų, vertinimo pažymos išvadose nurodoma, kokių visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų ūkinės komercinės veiklos sąlygos neatitinka.

10) Atsisakius išduoti leidimą-higienos pasą pareiškėjas apie tai informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens raštu. Rašte turi būti nurodytas atsisakymo išduoti leidimą-higienos pasą pagrindas, priežastys bei šio sprendimo apskundimo tvarka.

11) Leidimas-higienos pasas neišduodamas ir jeigu pareiškėjas nesudarė leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai galimybių atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą bei per 45 dienas nuo rašto (apie laboratorinių tyrimų programą) išsiuntimo dienos pareiškėjas nepateikė laboratorinių tyrimų, reikalingų ūkinės komercinės veiklos sąlygoms įvertinti, protokolų.


Kokio dydžio yra valstybės rinkliava?

Valstybinės rinkliavos už leidimą-higienos pasą dydis priklauso
nuo patalpos, kuriose vykdoma ūkinė komercinė veikla, ploto: objektams iki 35 kv.m – 126 litai; nuo 35 iki 100 kv.m – 183 litai; nuo 100 iki 2500 kv.m – 278 litai; didesniems kaip 2500 kv.m – 394 litai. Taip pat valstybės rinkliava renkama už leidimo-higienos paso dublikato išdavimą (11 litų) bei leidimo-higienos paso patikslinimą (32 litai).  

 

Kokioms veikloms išduota daugiausia leidimų-higienos pasų?

Per 2008 metus Telšių apskrityje gautos 393 paraiškos gauti leidimus-higienos pasus. Viso buvo išduoti 339 leidimai-higienos pasai. Daugiausia leidimų-higienos pasų išduota kirpyklų; kosmetikos kabinetų ir salonų; pirčių, saunų, soliariumų; medicininės praktikos; stomatologinės praktikos veikloms bei paruošiantiems ir parduodantiems vaistus vaistininkams.

 

www.infomazeikiai.lt