Mažeikių rajono savivaldybės mero Antano Tenio kalba

Manau, daugelis mane puikiai pažįstate, todėl apie save daug nepasakosiu. Esu žemaitis, gimęs ir augęs Geidžių kaime, visą laiką gyvenęs Mažeikių rajone.

Jau daugiau nei dvylika metų dirbu Mažeikių rajono savivaldybės taryboje, atstovauju Lietuvos socialdemokratų partijai, esu Mažeikių skyriaus pirmininkas.

Šiuose rinkimuose Mažeikių rajono gyventojai, atiduodami daugiausia balsų už mane, išreiškė ne tik savo pasitikėjimą, bet ir suteikė didžiulius įpareigojimus dirbti Mažeikių rajono labui, gerinti gyvenamąją aplinką, spręsti švietimo, socialines ir sveikatos apsaugos, kultūros bei kitų sričių problemas.

 

Dirbant daugiau nei 12 metų Mažeikių rajono savivaldybės taryboje, teko spręsti daug aktualių gyventojų problemų, susitikti su rajono bendruomene, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų atstovais, todėl puikiai žinau, kuo gyvena mūsų rajono žmonės, kokie jų lūkesčiai ir pageidavimai.

 

Mažeikiškiai nori tokios savivaldybės, kurioje žmonių gyvenimas taptų šviesesnis, grįžtų viltis individualiai ir bendruomeniškai siekti geresnės sau ir savo vaikams. Žmonėms džiaugsmą teikia gera sveikata, mėgstamas darbas, įdomus laisvalaikis, šilti žmonių tarpusavio santykiai, švari ir saugi aplinka. Todėl mano pareiga visa tai saugoti, tobulinti ir kurti tai, ko nepakanka.

 

Mano prioritetai – socialinis teisingumas, solidarumas, veiklos viešumas, skaidrumas ir atsakomybė.

 

Po rinkimų suburta koalicija sudarė veiksmų planą ir jį pristatė visuomenei. Tikiuosi, kad daugelis susipažinote su šiuo dokumentu. Tai pagrindiniai mūsų koalicijos numatyti darbai, kurie, visų koalicijos partnerių nuomone, yra realūs ir būtini. Be jokių abejonių, šis, keturių partijų vadovų pasirašytas dokumentas privalės būti ir būsimo mero veiksmų programa. Aš tikiu, kad taip ir bus.

 

Kaip meras, atskaitingas Tarybai ir bendruomenei už savivaldybės veiklą, Jums, gerbiami Tarybos nariai, pritarus ir palaikant, prisiimu įsipareigojimą stiprinti Tarybos galias sprendžiant strateginius Mažeikių rajono vystymo klausimus.

 

Esu įsitikinęs, kad strateginių tikslų, jų realizavimo būdų pasirinkimas yra pirmaeilis Tarybos uždavinys, todėl strateginių darbų centras turi persikelti iš Savivaldybės administracijos į Tarybą.

 

Mes, visi Tarybos nariai, privalome padaryti viską, kad labai gerai pasiruoštume 2014-2020 metų finansinėms perspektyvoms. TAI NAUJAS ES LĖŠŲ ĮSISAVINIMO ETAPAS. Bus kuriami ir įgyvendinami nauji, visuomenės pritarimą ir palaikymą turintys projektai. Mūsų laukia dideli iššūkiai visose savivaldos veiklos sferose.

 

Kitas aktualus, galima sakyti, probleminis klausimas yra Administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Savivaldybės įmonių veiklos kontrolės stiprinimas. Reikia pripažinti, kad apie daugelio iš jų veiklą sprendžiame iš neinformatyvių finansinių ataskaitų, teikiamų Tarybai tvirtinti.

 

Tarybos nariams siūlysiu rengti išvažiuojamuosius Tarybos posėdžius, pakvietus dalyvauti bendruomenes, gyventojus tiek seniūnijos, tiek mokyklos ar įmonės reikalų aptarimuose.

 

Taryba turi reikliau analizuoti ir vertinti Savivaldybės administracijos vadovų ir struktūrinių padalinių veiklą, atsižvelgdama į visuomenės keliamas problemas ir veiklos vertinimus. Turime ieškoti būdų ir priemonių, stiprinančių Tarybos narių ir administracijos tarnautojų bendradarbiavimą ieškant racionaliausių esminių klausimų sprendimo būdų.

 

Kreipiuosi į tuos, kurie dirbo praėjusios kadencijos Savivaldybės taryboje – ar galime teigti, kad detaliai žinojome, kaip sekasi Administracijai, pavyzdžiui, rengiant daugiabučių renovavimo projektus, kodėl stringa konkursai, kodėl gyventojai nepatenkinti darbų kokybe…

 

Daug tokių „kodėl“, o atsakymų mažai. Šioje kadencijoje privalėsime surasti ne tik atsakymus, bet ir problemų sprendimų būdus.

 

Siekdami efektyvaus Tarybos darbo, siūlysime steigti dvi mero pavaduotojo pareigybes, strateginį planavimą perkelsime mero ir jo komandos pavaldumui. Manau, kad reikia didinti reiklumą darbuotojams, rengiantiems Tarybos sprendimų projektus, Tarybos komitetai turės juos labiau išanalizuoti. Galbūt būtų tikslinga, kad sprendimų projektus Tarybai pristatytų komitetų pirmininkai.

 

Kadangi meras vadovauja ir pirmininkauja tarybai, pagrindiniai mano kalbos akcentai buvo sudėti siekiant tobulinti Tarybos darbą.

 

Paminėjau kelis, mano nuomone, svarbiausius uždavinius, kuriuos keliu sau kandidatuodamas į mero postą. Galėčiau paminėti ir daugiau:

Darbų tęstinumas – ES projektai – lėšų įsisavinimas – kokybė;

Miesto veidas – patogus, saugus, šiuolaikiškas;

Kaimas – pajutęs ES paramą, asfaltuotas, aprūpintas vandeniu, apšviestas, su bendruomenės namais ar daugiafunkciniu centru, meno saviveikla ir sportu;

Bendruomenė – aktyvi, dalyvaujanti visų esminių klausimų sprendime balsuojant, dalyvaujant apklausose internetu ar spaudoje;

 

Gerbiami Tarybos nariai, žinau, kad visi šie iššūkiai yra milžiniški ir be galo svarbūs Mažeikių rajonui. Gyventojai pasitikėjo mumis suteikdami mandatus, todėl galime tuos iššūkius priimti ir juos atlaikyti.

 

Ryžausi siekti mero posto, nes pasitikiu Jumis. Tikiu, kad Mažeikių rajonas gali iš esmės pasikeisti į gerąją pusę, jeigu mes sutelksime jėgas, ryžtą, idėjas ir dirbsime solidariai.

 

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius

 

{parasas}