Šiandien įteikta "Fronto" peticija (peticijos tekstas)

 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui
Arūnui Valinskui 2009 m. vasario 3 d.
Krizė pakeitė pasaulio veidą ir jis jau niekada nebus toks, koks buvo iki šiol. Visos valstybės didina viešojo sektoriaus įtaką valstybės gyvenime. Į valstybės rankas perduodama daugybė ekonominio gyvenimo sričių. Likviduojami monopoliai. Lietuva privalo keistis ir tapti naujų pasaulinių pokyčių proceso dalimi.

Nuaidėjus šūviams į demonstrantus prie Seimo sausio 16-ją, 2009-ieji į Lietuvos istoriją bus įrašyti kaip kylančio pilietiškumo ir sąmoningumo metai. Lietuvos žmonės daugiau nesutinka taikstytis su juos netenkinančiais valdžios sprendimais ir drąsiai stoja ginti savo teisių. Valdantieji turėjo retą progą įsitikinti, kad apgaudinėti tautą, laikyti ją vien minia yra neleistina ir nusikalstama.

Pirmą kartą atsiranda prielaidos užsimegzti valdžios ir tautos dialogui.

TODĖL „FRONTO” PARTIJA REIKALAUJA:

1. A.Kubiliaus Vyriausybė turi atsistatydinti.

LR Vyriausybė, vadovaujama A.Kubiliaus, atsisakė bendrauti su žmonėmis krizės metu. Tai iššaukė nepasitenkinimo bangą Lietuvoje, į kurią Vyriausybė atsakė šūviais į susirinkusius žmones. 34 žmonės buvo sužeisti, keletas iš jų sunkiai. Vyriausybė savo sprendimais panaudoti ginklą prieš žmones jų neperspėjus pažeidė Lietuvoje galiojančius įstatymus, supriešino viešosios tvarkos palaikymo pajėgas su visuomene, sudarė prielaidas smurto proveržiams ateityje bei pakirto pasitikėjimą valstybės institucijomis žmonių akyse.

Ignoruodama tikrąją Lietuvos gyventojų daugumos ekonominę padėtį, Vyriausybė priėmė skubotus sprendimus, dėl kurių turtingi monopolistai tampa dar turtingesniais, o didžioji dauguma savo darbu pelnančių duoną žmonių dar labiau nuskurdinama. Vyriausybės sprendimų vertę ir pagrįstumą geriausiai parodo tai, kad jie buvo atšaukti išdužus keletui Seimo langų.

Vyriausybė ir jai pavaldūs valstybės tarnautojai krizės ištiktų šalies gyventojų akivaizdoje ne tik kad ne sumažino savo atlyginimų, bet ciniškai išsidalino papildomas lėšas, reikalaudama visų kitų „susiveržti diržus”.

Tokia Vyriausybė neturi teisės atstovauti Lietuvos tautai.

2. Sudaryti parlamentinę Sausio 16-sios įvykių tyrimo komisiją, atšaukti mitingų ir demonstracijų draudimus.

LR Seimas privalo sudaryti parlamentinę tyrimo komisiją sausio 16-sios įvykiams prie LR Seimo ištirti. Šių įvykių metu aukščiausių valstybės pareigūnų įsakymu, pažeidžiant galiojančius įstatymus, buvo panaudotas ginklas prieš susirinkusius žmones.

LR Ministras pirmininkas savo direktyva, išplatinta LR Vyriausybės kanclerio sausio 20 d. pasirašytu dokumentu Nr. 26-373, uždraudė Lietuvoje mitingus ir demonstracijas, įsakmiai nurodydamas atsakingiems savivaldos pareigūnams surasti bet kokią priežastį, dėl kurios mitingai ar demonstracijos būtų draudžiami. Reikalaujame įvertinti šiuos Vyriausybės dokumentus kaip prieštaraujančius LR Konstitucijai, kurios 36 straipsnis sako: „Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus”..

3. Suformuoti Nacionalinę krizės įveikimo tarybą.

Sudaryti Nacionalinę krizės įveikimo tarybą, į kurią įeitų visos bendradarbiauti siekiančios suinteresuotos politinės ir visuomeninės organizacijos bei asociacijos. Ši taryba peržiūrėtų „naktinius” (todėl skubotus ir neskaidrius) Seimo įstatymus, jos nutarimai būtų privalomai svarstomi Seime. Dabar yra situacija, kai suinteresuotos asociacijos kovoja vien už save ir, neatmestina, kitų skriaudžiamųjų sąskaita.

Akivaizdu, kad valdžia pridarė grubių klaidų sudarydama vadinamąjį „Krizės įveikimo planą” – tokios svarbos ir apimties dokumentai turi būti priimami įvertinant daugybę faktorių, todėl jų svarstyme turi dalyvauti visos suinteresuotos grupės.

4. Sugrąžinti valstybei ir visuomenei neskaidriais ir viešąjį interesą ignoruojančiais sprendimais privatizuotus, išnuomotus ar naujai sukurtus Lietuvos energetikos ūkio subjektus. Peržiūrėti elektros ir šilumos energijų kainas.

Neskaidriai (be konkurso ir t.t.) įsteigta bendrovė LEO LT turi būti arba uždaryta, arba pašalintas iš jos sudėties vadinamasis privatus investuotojas. Tai leistų išsaugoti pasiruošimo tempus statyti naują reaktorių, jei to reikia.

Vakarų skirstomųjų tinklų akcininkai privalo sugrąžinti į bendrovės kasą išsimokėtus plėšikiškus „dividendus”, už kuriuos visi vartotojai prievarta verčiami mokėti aukštesnę elektros energijos kainą.

Nedelsiant pradėti parlamentinį tyrimą ištirti Vakarų skirstomųjų tinklų privatizacijos istoriją.

Šių priemonių įgyvendinimas prisidės prie vis kylančios socialinės ir politinės įtampos Lietuvoje pašalinimo bei sudarys puikias galimybes padėti pagrindus kuriant stiprią visos tautos gerovės valstybę. Tik neoliberalizmo pakeitimas socialiai orientuojama santvarka gali greitai išvesti šalį iš krizės ir įveikti bet kuriuos laiko diktuojamus iššūkius.

Partijos „Frontas” Valdybos vardu

Partijos pirmininkas Algirdas Paleckis