V. Džiugelis kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją dėl daugiabučių namų renovavimo finansavimo sąlygų

 Šiandien, sausio 19 d., Mažeikių rajono savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministeriją dėl daugiabučių namų renovavimo finansavimo sąlygų. Rašte ministerijai daugiabučių namų negyvenamųjų patalpų savininkų ir Savivaldybės vardu prašoma rasti galimybę skirti lėšų negyvenamosioms patalpoms modernizuoti.

Mažeikių rajono savivaldybė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 1160 ,,Dėl probleminių teritorijų plėtros programų patvirtinimo“ pripažinta problemine teritorija. Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo priemonę „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ kaip probleminė teritorija 2008-2011 m. daugiabučiams namams renovuoti Mažeikių rajono savivaldybė gali gauti 28 268 814 Lt finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

 

Pagal Vidaus reikalų ministerijos 2009-05-20 įsakymu Nr. 1V-209 „Dėl 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, patvirtintą projektų finansavimo sąlygų aprašo 26.9 ir 26.10 punktus, nekompensuojamos ES struktūrinių fondų lėšomis modernizavimo išlaidos, tenkančios negyvenamųjų bei juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančių patalpų daliai.

 

Atsižvelgiant į investiciniuose projektuose paskaičiuotas lėšas, kurios reikalingos renovacijai, jų atsiperkamumas negyvenamųjų patalpų savininkams per šilumos taupymą užims daugiau negu 20 metų.

 

Pagal patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės renovuojamų daugiabučių namų sąrašą, 31 (trisdešimt viename) name yra 66 (šešiasdešimt šešios) komercinės patalpos. Šių patalpų savininkai, juridiniai ir fiziniai asmenys, investavo savo ir skolintų lėšų į patalpų išorę virš 1 mln. litų, įdarbino daugiau nei 200 žmonių; per metus sumoka apie 30 tūkst. Lt. nekilnojamo turto mokesčio, apie 265 tūkst. Lt. gyventojų pajamų mokesčio.

 

„Daugiabučių namų renovacija be ES struktūrinių fondų ar kitokios paramos negyvenamųjų patalpų savininkams yra neįmanoma. Šimtaprocentinis prisidėjimas prie daugiabučių namų renovacijos prilygsta veiklos uždarymui“, – įsitikinęs Savivaldybės vadovas V. Džiugelis.

 

www.mazeikiai.lt informacija.