2010 m. ES biudžete daugiausia lėšų numatyta ekonomikos gaivinimui

 

Vakar komisija priėmė 2010 m. preliminarų 139 mlrd. EUR biudžeto projektą. Svarbiausias tikslas – atgaivinti ekonomiką, todėl pasiūlyme numatyta didžiausią dalį lėšų (45 %) – 3,2 % daugiau, palyginti su 2009 m., skirti augimo ir užimtumo skatinimo priemonėms, kuriomis siekiama atkurti konkurencingumą visoje Europos Sąjungoje.

Su moksliniais tyrimais ir energetika susijusių programų finansavimas bus padidintas daugiau kaip 12 %, padidintas finansavimas ir sanglaudos politikai vykdyti, pagal kurią 52 % Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšų skiriama ES-12. Padidės išlaidos pagal visas biudžeto išlaidų kategorijas: įsipareigojimų asignavimams iš viso numatyta 138,6 mlrd. EUR (1,18 % BNP), mokėjimų asignavimams – 122,3 mlrd. EUR (1,04 % BNP).

Komisijos pirmininko pavaduotojas administraciniams reikalams, auditui ir kovai su sukčiavimu, atsakingas už finansinį programavimą ir biudžetą Siimas Kallas, pristatydamas pasiūlymą, sakė: „Šiame biudžete daugiausia lėšų numatyta priemonėms, kuriomis siekiama užkirsti kelią dar didesniam nuosmukiui. 6 mlrd. EUR bus skirta moksliniams tyrimams ir naujovių diegimui, o apie 9 mln. Europos piliečių gaus paramos iš Europos socialinio fondo. 2010 m. taip pat bus užtikrinta, kad ekonomikos gaivinimo planui bus skirta numatyto įnašo iš ES biudžeto antroji dalis, o visa su ekonomine krize susijusių papildomų lėšų suma 2008–2010 m. bus daugiau kaip 6 mlrd. EUR.“

62 mlrd. EUR darbo vietoms, infrastruktūrai, konkurencingumui
Pagrindinis ES prioritetas – skirti lėšų projektams, kuriais siekiama išsaugoti ir kurti darbo vietas, padėti įmonėms ir atkurti konkurencingumą. Transeuropinių transporto ir energetikos tinklų finansavimui bus skirta 12,7 % daugiau lėšų, palyginti su 2009 m. (1,08 mlrd. EUR), o Konkurencingumo ir naujovių diegimo programos finansavimas padidės 3,3 % (0,5 mlrd. EUR). 2010-ieji bus Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai; tam biudžete numatyta beveik 20 mln. EUR ir įvairių visoms valstybėms narėms skirtų iniciatyvų. Antrus metus vykdomam ES pagrindiniam palydovinės navigacijos projektui Galileo bus papildomai skirta 8 % daugiau lėšų (0,9 mlrd. EUR).


Didžiausia dalis Sanglaudos fondo lėšų bus skirta ES-12

Iš 62 mlrd. EUR, skirtų užimtumui ir konkurencingumui skatinti, 49 mlrd. EUR bus skirta ES-27 šalių sanglaudai. Išlieka tendencija skirti daugiau lėšų 2004 m. ir 2007 m. į ES įstojusioms šalims (ES-12). Pirmą kartą ES-12 gaus daugiausia lėšų (52 %) iš ES Sanglaudos ir struktūrinių fondų.
Parama žemės ūkiui šiuose regionuose taip pat žymiai padidės: ES-12 gaus beveik 20 % paramos žemės ūkiui, t. y. 11 mlrd. EUR. Dėl bendrosios žemės ūkio politikos, bendrosios rinkos ir didesnių rinkos kainų ES-12 ūkininkų pajamos šiuo metu yra 47 % didesnės, palyginti su pajamomis iki stojimo. ES-27 skiriamas finansavimas gamtiniams ištekliams yra 59 mlrd. EUR, o išlaidos aplinkos apsaugai ir kaimo plėtrai padidės beveik 2,5 % ir bus beveik 15 mlrd. EUR.   

Antrasis Europos ekonomikos gaivinimo plano finansavimo etapas
2009 m. balandžio mėn. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija susitarė dėl papildomų 5 mlrd. EUR, skiriamų pagrindiniams Europos projektams energetikos ir plačiajuosčio ryšio infrastruktūros srityje finansuoti ir su BŽŪP patikrinimu susijusiems naujiems uždaviniams kaimo vietovėse spręsti. 2009 m. skirtas pirmas 2,6 mlrd. EUR įnašas, 2010 m. biudžete bus numatyti papildomi 2,4 mlrd. EUR, o dėl lėšų šaltinio bus nuspręsta vėliau, per 2010 m. biudžeto procedūrą.

8 mlrd. EUR išorinės pagalbos
2010 m. ES toliau dės pastangas skurdesnėms šalims remti ir tvirtai pozicijai pasauliniu mastu palaikyti, kad galėtų spręsti pasaulinio masto problemas, pvz., klimato kaitos, maisto tiekimo saugumo ir globalizacijos. Besivystančioms šalims pagal Vystomojo bendradarbiavimo priemonę teikiama ES pagalba išaugs 1,7 % ir bus 2,4 mlrd. EUR. Pasirengimo narystei pagalba išaugs beveik 5 % ir bus 1,6 mlrd. EUR. ES bendrosios ir užsienio politikos finansavimui bus skirta 16 % daugiau lėšų (iš viso 282 mln. EUR). Pagal Pagalbos maistu priemonę numatyto 1 mlrd. EUR paskutinė dalis (170 mln. EUR) taip pat bus įtraukta į 2010 m. biudžetą.

Saugumo ES didinimas
Kaip numatyta pagal septynerių metų ES finansinę programą, biudžete daugiausia, t. y. 13,5 %, padidės išlaidos, susijusios su projektais, skirtais kovoti su nusikalstamumu bei terorizmu ir valdyti migrantų srautus (beveik 1 mlrd. EUR).
Apskritai visų ES institucijų administravimo išlaidos padidės vidutiniškai 2,1 %, o Europos Komisijos išlaidos išaugs mažiau nei 1 % (0,9 %) ir bus 3,6 mlrd. EUR.

Pagrindiniai faktai
Biudžete pateikiamos tiek įsipareigojimų (t. y. teisinių įsipareigojimų teikti lėšas, jeigu įvykdomos tam tikros sąlygos), tiek mokėjimų (t. y. faktinių lėšų arba banko pavedimų lėšų gavėjams) prognozės. ES biudžetas bus galutinai patvirtintas per Europos Parlamento plenarinę sesiją gruodžio mėn.

 

www.infomazeikiai.lt informacija.