Žemaitijos kolegijos Mažeikių studijų centras…

Nuo Žemės ūkio technikumo iki Žemaitijos kolegijos…

1952 – 1960 m. naujai įkurto žemės ūkio technikumo direktoriumi buvo Gustavas Gontis. Pradžia, kaip ir visada buvo sunki – trūko auditorijų, sporto ir aktų salių, įrangos, darbo vietų praktikoms atlikti ir lėšų, bet nepaisant to, technikumas gyvavo ir stiprėjo.

1960 – 1968 m. technikumas stipriai išaugo, būtinai reikėjo naujų patalpų. Panaikinus Rietavo rajoną, technikumas paveldėjo pastatus iš valdžios institucijų miesto centre.

1968 – 1980 m. direktoriumi dirbo Č. Čėsna. Šio direktoriaus darbai pasižymėjo naujų pastatų pastatymu, mokymo bazės ir dėstytojų kolektyvo stiprinimu. Smarkiai išaugo moksleivių priėmimas, technikumas tapo vienu iš didžiausių Lietuvoje.

1980 m. direktoriumi paskiriamas dirbti Jonas Jagminas. Č. Čėsna čia pat paskiriamas dirbti direktoriaus pavaduotoju mokymo reikalams ir dirbo juo iki 1984 m. rugpjūčio. J. Jagmino darbo technikume metai pasižymėjo didelėm permainom, o nuo 1987 m. direktoriumi dirba Jonas Bačinskas..

2002 metais Rietavo aukštesniosios žemės ūkio mokyklos bazėje įkuriama aukštoji neuniversitetinė mokykla – Žemaitijos kolegija.

2003 m. gegužės 2 d. prie Žemaitijos kolegijos prijungiama Telšių aukštesnioji taikomosios dailės mokykla ir pavadinta Telšių menų ir pedagogikos fakultetu.

2003 m. gruodžio 24 d. pakeičiamas Žemaitijos kolegijos laikinasis statutas ir įkuriamas Mažeikių vadybos studijų skyrius. Dabartiniu metu Mažeikių studijų centras, tačiau šie pokyčiai ne paskutiniai, pagal naują Žemaitijos kolegijos statutą bus pervardinta į Žemaitijos kolegijos Mažeikių fakultetą.

Kalbiname, Mažeikių studijų centro dekanę, Mariją Labžentienę, kuri maloniai sutiko atsakyti į esamų bei būsimų studentų klausimus.

 

Kiek studentų studijuoja Žemaitijos kolegijoje, Mažeikių studijų centre?

2008 m. gruodžio 23 d. studijuoja 99 dieniniame ir 310 neakivaizdiniame skyriuose.

Kokios kvalifikacijos ir išsilavinimas suteikiami studentams?

Mažeikių studijų centre studentai studijuoja pagal verslo vadybos bei verslo informacinių sistemų studijų programas. Visi, sėkmingai baigę, įgyja profesinio bakalauro laipsnį, kuris įgytomis žiniomis prilygsta universitetinėms studijoms. Mūsų tikslas, išleisti studentą, pilnai pasiruošusį darbui, kuris turėtų tiek teorinių, o svarbiausia, praktinių žinių.

Koks Žemaitijos kolegijos didžiausias pasiekimas?

Vienas iš svarbiausių mūsų pasiekimų – kolegijos akreditacija (studentams suteikiamas profesinis bakalauras). Buvo vertinamos devynios veiklos sritys: valdymas, studijų planavimas ir įgyvendinimas, mokslo taikomieji tyrimai ir ryšiai su partneriais Lietuvoje, tarptautiniai ryšiai, materialieji ir finansiniai ištekliai, personalas, vidinė kokybės užtikrinimo sistema, absolventų kvalifikacijos vertinimo sistema ir rengiamų specialistų paklausa. Visos veiklos sritys įvertintos teigiamai. Akreditavo komisija, susidedanti iš universitetų, kolegijų, švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovų.

Žemaitijos kolegijos tikslai?

  • sudaryti sąlygas asmeniui įgyti meno, socialinių, biomedicinos, technologijos mokslo studijų sričių aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, atitinkančius Žemaitijos regiono ir Lietuvos ūkio reikmes bei mokslo ir naujausių technologijų lygį;


  • plėtoti Žemaitijos regionui reikalingą taikomąją mokslinę veiklą bei tyrimus, konsultuoti vietos valdžios ir ūkio subjektus;

  • sudaryti sąlygas tęstiniam mokymuisi, talkinti ūkio subjektams organizuojant asmenų profesinės kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

  • ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis.

Kokias kvalifikacijas turi Žemaitijos kolegijoje dirbantys dėstytojai?

Žemaitijos kolegijos Mažeikių studijų centre dirba 28 dėstytojai. Du iš jų, Jonas Andriuščenka ir Daiva Urbonaitė-Šlyžiuvienė, turi socialinių mokslų daktaro laipsnį, likusieji – magistro arba jį atitinkantį aukštąjį išsilavinimą. Dėstytojų tikslas – kuo įtaigiau, kokybiškiau perduoti turimas žinias studentams.

Ar teko girdėti, kaip darbdaviai sutinka Jūsų paruoštus studentus?

Su pasididžiavimu galiu pasakyti, kad daugelis didelių įmonių, tokių kaip UAB „Saurida“, UAB „Rudesta“, UAB „Mažeikių Varduva“ ir kt. prašo mūsų patarimų ir pagalbos renkantis darbuotojus iš Žemaitijos kolegijos studentų. Galiu paminėti, kad buvusi studentė Rasa Vilkauskaitė vadovauja BMS Megapolis Mažeikių; Zigmas Širvinskas dirba jau seniai direktoriumi UAB „Anista“ ir sumastė žinias gilinti mūsų studijų centre, kiti įsidarbino Mažeikių bankuose ir sėkmingai siekia karjeros, dalis išvyko iš Lietuvos, siekia įsitvirtinti užsienio rinkoje.

Ar bendraujate su buvusiais studentais?

Teikdami diplomus studentams, visada primename, kad jie bet kuriuo klausimu gali kreiptis į mus. Džiugu matyti, žinoti, kad jie sugrįžta, su savo džiaugsmais, rūpesčiais, klausimais ir mes galime jiems padėti bei būti naudingais, nors jie jau yra kitų aukštųjų mokyklų studentais.

Kokią užklasinę veiklą vykdo studentai?

Savo išgalėmis buriamės į grupeles ir švenčiame šventes kartu. Viena iš įsimintiniausių švenčių, tai pirmakursių krikštynos, neakivaizdininkų tarpe švenčiamos vadinamosios „cementovkės“. Studentams tikrai netrūksta idėjų bei originalumo.

Mažeikių studijų centro dekanės Marijos Labžentienės palinkėjimai ateinančių švenčių proga…

Žinios – yra visko pradžia ir pagrindas pasaulio pažinimo. Visų krizių metu, kaip nekeista, žmonėms kildavo noras mokytis.

Tad, ateinančių pačių nuostabiausių švenčių metu linkiu geros nuotaikos, kūrybinių minčių ir pamąstyti:

Buvusiems studentams – gal vėl pradėti naujas studijas kitame lygmenyje?

Esantiems studentams – kryptingai ir tikslingai siekti užsibrėžto tikslo;

Būsimiems studentams – apsispręsti ir likti studijuoti Mažeikiuose. O tam viskam reikia tiek nedaug – sveikatos ir žemaitiško užsispyrimo, noro tobulėti ir įgyvendinti savo svajones.

Kolegijos dėstytojams noriu palinkėti būti optimistais, kad perteiktos žinios parodytų kelią į žinių visuomenę mūsų ištikimiems draugams – STUDENTAMS.

Taip pat kreipiuosi ir į mažeikiškius visų kolegijos darbuotojų vardu:

Mieli Mažeikių gyventojai,

Šviesos – Jūsų širdžiai, sveikatos – Jūsų kūnui, ramaus snaigių šokio ir ryškaus žvaigždžių spindėjimo linkime Jums šv. Kalėdų proga, o Naujaisiais 2009 metais – optimizmo.