Lietuvos įmonių konkurencingumui didinti 8 mln. Lt

 

Ūkio ministras Dainius Kreivys įsakymu paskyrė 8 mln. Lt finansavimą dviem valstybės planuojamiems projektams, skirtiems įmonių konkurencingumui skatinti. Šie projektai bus įgyvendinti iš 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas priemonę „Asistentas-3“.

Priemonės „Asistentas-3“ tikslas – sudaryti sąlygas didinti įmonių tarptautinį konkurencingumą ir pritraukti į Lietuvą užsienio investicijų. Projektams pagal minėtą priemonę skirta Europos Sąjungos struktūrinė parama bus panaudota tiesioginių užsienio investicijų skatinimui: tikslinių regionų ar šalių tiesioginių investicijų analizei, norinčių investuoti Lietuvoje įmonių paieškai, renginių perspektyviems investuotojams organizavimui, ekonominės informacijos teikimui užsienio ir Lietuvos įmonėms, Lietuvos ekonominio įvaizdžio kūrimui.

Vienas didžiausių pagal priemonę „Asistentas-3“ numatytų įgyvendinti projektų – „Konkurencingumo centras (I etapas)“. Pirmajam šio projekto etapui įgyvendinti skirta 7.2 mln. Lt. Projekto metu bus sukurta ir įdiegta kompleksinė konkurencingumo vertinimo ir stebėjimo sistema. Jos pagalba bus vertinamas pramonės šakų ir atskirų Lietuvos įmonių konkurencingumas, nustatytos konkurencingumą ribojančios priežastys ir rengiami planai šioms priežastims pašalinti bei veiklos efektyvumui padidinti.

Likusi suma, 875 tūkst. Lt, skirti projektui „Pagalbos klasterizacijai Lietuvoje tinklas (PKLT) (I etapas)“. Projekto tikslas – sukurti Lietuvoje palankią aplinką verslo ir mokslo klasterių steigimui. Klasteriai veiks kaip bendradarbiavimo struktūra, kuri padės panaudoti esamos Lietuvoje viešųjų paslaugų verslui sistemos infrastruktūrą ir personalo išteklius.

Viso pagal priemonę „Asistentas-3“ įgyvendinamiems projektams numatoma skirti 49,57 mln. Lt iš ES struktūrinės paramos fondų. Valstybės planuojamų projektų, finansuojamų pagal šią priemonę, sąrašas buvo patvirtintas 2008 m. rugsėjo mėn. Sąrašą galite rasti Ūkio ministerijos tinklalapyje adresu: http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/kvietimai/VP2.2.2.3/Projektu_sarasas_VP2.2.2.3.pdf