Kuriamas Lietuvos kaimo tinklas

 

Žemės ūkio ministerija prognozuoja, kad 2007–2013 m. yra būtent tas laikotarpis, kai Lietuvos kaimas, pasinaudodamas ES parama, turi didžiausias galimybes sustiprėti. Žemės ūkio ir kaimo plėtros procese aktyviai dalyvauja ir jį paspartinti siekia įvairios institucijos ir organizacijos. 

 Siekiant visas jas sutelkti bendrai veiklai, skatinti ir ugdyti vietos iniciatyvas bei partnerystę, praėjusiais metais buvo pradėtas kurti Lietuvos kaimo tinklas (LKT).Už jo veiklos koordinavimą, priežiūrą ir administravimą atsakinga Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).
Pasak Žemės ūkio ministerijos sekretorės Dalios Miniataitės, kiekviena ES valstybė narė yra įpareigota sukurti nacionalinį kaimo tinklą, jungiantį prie kaimo plėtros prisidedančias organizacijas ir institucijas, socialinius partnerius, atstovaujančius dalyvaujantiems Kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje (KPP) pareiškėjams.
LKT skirtas žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimo problematikai nagrinėti ir siūlymams ją tobulinti, informacijai apie kaimo plėtros priemones bei gerąją perduotiną praktiką kaupti ir analizuoti, ją viešinti, organizuoti keitimąsi patirtimi ir žiniomis nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, teikti pasiūlymus valstybės institucijoms ir įstaigoms kaimo plėtros ir su ja susijusiais klausimais, rengti mokymo programas.
Lietuvos kaimo tinklo taryba formuojama iš tinkle dalyvaujančių valstybės institucijų, įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų atstovų. Ši visuomeniniais pagrindais veikianti institucija koordinuos Lietuvos kaimo tinklo veiklą ir įgyvendins jo tikslus bei uždavinius. Taryba svarstys kaimo plėtros klausimus, formuos veiksmų planą, kuris apims LKT valdymą, keitimąsi žiniomis ir informacija, mokymo programų rengimą, techninę paramą teritoriniam ir tarptautiniam bendradarbiavimui, svarstys LKT atstovaujamų organizacijų įgyvendinamų projektų atrankos kriterijus.
Tinklas yra atvira struktūra, todėl dalyvauti jo veikloje kviečiamos visos su KPP įgyvendinimu susijusios ir vienaip ar kitaip prie žemės, miškų ir maisto ūkio ir kaimo plėtros prisidedančios nevyriausybinės organizacijos, kaimo bendruomenės, vietos veiklos grupės, mokslo institucijos, verslo sektoriui atstovaujančios organizacijos, savivaldybės, valstybės institucijos, įstaigos.
LKT finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų. Tinklo įkūrimui ir veiklai bei veiksmų plano įgyvendinimui numatoma skirti iki 10 proc. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos techninės paramos lėšų, t. y. 9,298 mln. eurų, kurie teks geros praktikos ir informacijos mainams bei sklaidai tarp kaimo plėtros dalyvių. 25 proc. šios sumos teks Tarybos sekretoriato organizaciniam darbui finansuoti. Tinklo veiksmų plano priemonėms įgyvendinti bus skirti likusieji 75 proc. Įvairius projektus paramai gauti galės teikti tinklo nariai.
Daugiau informacijos apie LKT galima rasti Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt