Komisija siūlo 5 mlrd. EUR naujų investicijų į energetikos ir plačiajuosčio interneto ryšio infrastruktūrą 2009–2010 m

 

Įgyvendindama 2008 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos patvirtintą ES atkūrimo planą, Europos Komisija sausio 28-ąją pateikė pasiūlymų investuoti į svarbiausius energetikos ir plačiajuosčio interneto ryšio infrastruktūros projektus. Šie pasiūlymai bus labai reikalingas impulsas ES ekonomikai trumpuoju laikotarpiu.

Kartu jais bus siekiama strateginių, kaip antai energetinio saugumo, tikslų. Šis priemonių paketas bus naudingas visoms valstybėms narėms.
Pateiktą paketą sudaro: trumpas pranešimas, kuriame nurodyta šios iniciatyvos aiškinamoji informacija ir tikslai; energetikos srities projektai: reglamento, kuriuo teikiama Bendrijos parama strateginiams energetikos projektams remti, pasiūlymas. Iš viso siūloma investuoti 3,5 mlrd. EUR į anglies dioksido surinkimo ir saugojimo sritį (finansinė programa: 1 250 mln. EUR), jūros vėjo energijos projektus (500 mln. EUR), dujų ir elektros energijos tinklų sujungimo projektus (1 750 mln. EUR).
Komisija siūlo skirti 1 mlrd. EUR sparčiajam internetui kaimo bendruomenėse plėtoti ir atnaujinti. Šios lėšos bus skirtos iš esamo ES kaimo plėtros fondo, kad Europos plačiajuosčio ryšio žemėlapyje nebeliktų „tuščių vietų“ (30 % kaimo vietovių gyventojų neturi plačiajuosčio ryšio prieigos).
Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) patikrinime nurodytų naujų problemų sprendimas: naudojant esamas kaimo plėtros priemones, 0,5 mlrd. EUR būtų skirta patikrinime nurodytų naujų uždavinių sprendimui. Šie nauji uždaviniai: klimato kaita, atsinaujinantys energijos ištekliai, vandentvarka, biologinė įvairovė ir pieno sektoriaus restruktūrizavimas.
Tiek energetikos, tiek plačiajuosčio ryšio tinklai labai svarbūs ES ekonomikos ateičiai. 2008 m. lapkričio mėn. Komisijos antrojoje strateginėje energetikos sektoriaus peržiūroje pabrėžtas energetinio saugumo uždavinys. Jo svarbą dar kartą parodė ir neseniai vykusi dujų krizė. Dabartinėmis ekonominėmis ir finansinėmis aplinkybėmis labai sunku gauti lėšų projektams finansuoti. Su ES parama bus galima įgyvendinti projektus, kurie padės panaikinti ES elektros energijos tinklų sujungimo spragas ir skatins kuo veiksmingiau naudoti ES vietinius energijos šaltinius. Projektuose pagrindinis dėmesys kreipiamas į tarpvalstybinius poreikius ir į naujų technologijų, būtinų būsimiems Europos energijos poreikiams tenkinti, plėtrą.
Plėtoti ir atnaujinti sparčiojo interneto infrastruktūrą – ekonominė ir socialinė būtinybė. Europos ekonomikos atkūrimo plane nustatytas tikslas plėtoti plačiajuosčio ryšio tinklus ir iki 2010 m. pasiekti 100 % sparčiojo interneto aprėptį. Tačiau kaimo vietovėse visada bus papildomų sunkumų prisijungti prie plačiajuosčio ryšio. Kai investicijos sumažėja iki minimumo, ši rizika padvigubėja. Tai turi tiesioginių socialinių ir ekonominių pasekmių. Todėl reikia sutelkti šią veiklą kaimo vietovėse, o naudojantis kaimo plėtros priemonėmis visa tai bus galima greitai įgyvendinti praktiškai. Siekdama užtikrinti, kad pasiūlymai kuo greičiau duotų rezultatų, Komisija tikisi, kad Taryba ir Europos Parlamentas gali greitai aptarti ir priimti teisines priemones. Todėl Komisija viliasi, kad, siekdamos įgyvendinti paketą, kitos institucijos gali paspartinti įprastas procedūras. Papildomos informacijos galima rasti MEMO/09/36 dėl pasiūlytų energetikos projektų ir MEMO/09/35 dėl plačiajuosčio interneto ryšio infrastruktūros.