Kokius mokesčius mokėsime 2009 metais?

Naujieji metai, kaip ir nauji mokesčių tarifai jau visai čia pat. Siūlome UAB „Teisė ir komunikacija“ konsultantės Daivos Dumčiuvienės parengtą santrauką, kurioje apibendrinama, kaip keisis mūsų mokami mokesčiai nuo 2009 metų sausio 1 dienos.

 

 

 

Gyventojų pajamų mokestis

Projektas nuo 2009 m. sausio 1 d.

1. Nustatyti 15 procentų (atskyrus privalomo sveikatos draudimo įmokas) pajamų mokesčio tarifą.

2. Siūloma nustatyti, kad gyventojams, kurių metinės pajamos neviršija 9600 litų (800 litų per mėnesį) taikomas metinis NPD negali būti didesnis nei 5640 litų (470 litų per mėnesį). Jeigu gyventojo metinės pajamos viršija 9600 litus, metinis pagrindinis NPD atitinkamai mažinamas, apskaičiuojant jį pagal įstatyme nustatytą formulę, pagal kurią kiekvieniems 1200 litų metinių (100 litų per mėnesį) pajamų tenka 240 litų (20 litų per mėnesį) mažesnis NPD, t.y. gyventojai, kurių metinės pajamos siekia 37800 litų (3150 litų per mėnesį) neturi teisės atimti NPD iš savo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų.

Gyventojams, auginantiems vaikus, siūloma leisti atimti iš pajamų papildomą NPD: už pirmąjį vaiką siūloma nustatyti 100 litų papildomą NPD, o už kiekvieną paskesnį vaiką – papildomą NPD dvigubinti.

3. Siūloma pakeisti gyventojo ne individualios veiklos nekilnojamojo turto pardavimo pajamų priskyrimo neapmokestinamosioms pajamoms tvarką: kito nei gyvenamasis būstas nekilnojamojo turto perleidimo atvejais, minimalų laikotarpį, kurį išlaikius turtą nuosavybės teise pajamos būtų priskiriamos neapmokestinamosioms, siūloma pailginti nuo 3 iki 10 metų.

Neapmokestinamosioms pajamoms siūloma priskirti pajamas, gautas perleidus gyvenamąjį būstą (įskaitant susijusią žemę), kuriame gyventojas 2 metus iki būsto perleidimo buvo deklaravęs gyvenamąją vietą, taip pat numatant, jog tais atvejais, kai gyventojas perleidžia gyvenamąjį būstą (įskaitant susijusią žemę), kuriame gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau nei 2 metus, tokios pajamos neapmokestinamosioms pajamoms būtų priskirtos tik tuo atveju, jeigu gyventojas jas per 1 metus panaudotų kito gyvenamojo būsto, kuriame būtų deklaruota jo gyvenamoji vieta, įsigijimui.

4. Siūloma atsisakyti pajamų mokesčio lengvatos palūkanoms už paimtą kreditą gyvenamajam būstui statyti ar jam įsigyti (tačiau kartu, atsižvelgiant į teisėtus lūkesčius, siūloma suteikti gyventojams teisę atimti iš pajamų palūkanas už bet kurį vieną iki 2009 m. sausio 1 d. paimtą kreditą gyvenamajam būstui statyti ar jam įsigyti).

5. Siūloma atsisakyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų, suteikiančių gyventojams teisę iš pajamų atimti išlaidas už vieną 2004-2009 m. įsigytą asmeninį kompiuterį ir (arba) interneto prieigos įrengimą, kartu užtikrinant galimybę iš pajamų atimti už 2004-2008 m. pagal lizingo sutartį įsigytą kompiuterį 2009 metų ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais faktiškai apmokėtą kainos dalį, neviršijančią nustatytų dydžių.

 

Šiuo metu

1. Gyventojų gautos pajamos priklausomai nuo jų rūšies apmokestinamos taikant 15 arba 24 procentų pajamų mokesčio tarifą.

2. Gyventojai, gaunantys pajamų iš individualios veiklos, pagal galiojančias Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas turi teisę pasirinkti pajamų mokesčio tarifą: 24 proc. taikomi individualios veiklos pajamoms, iš kurių atimti įstatyme nustatyti leidžiami atskaitymai, ir 15 proc., jeigu leidžiami atskaitymai neatimti. Vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, individualios veiklos pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu.

3. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnis nustato bendrą 320 Lt pagrindinį NPD, kuris taikomas visiems gyventojams, neatsižvelgiant į jų gaunamų pajamų lygį ar jų rūšį. Taip pat tam tikroms asmenų grupėms nustatyti individualūs NPD, o asmenims, auginantiems vaikus (ar įvaikius) iki 18 metų ar besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, taikomas papildomas NPD (šiuo metu – 32 litai).

 

Pridėtinės vertės mokestis

Projektas nuo 2009 m. sausio 1 d.

1. Nustatyti 19 proc. PVM tarifo dydį bei panaikinti Lietuvoje taikomus lengvatinius PVM tarifus.

 

Šiuo metu

1. Lietuvoje taikomas 18 proc. dydžio PVM tarifas. Be to, dar taikomi du – 5 ir 9 procentų – lengvatiniai PVM tarifai.

2. Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas:

1) keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais ir traukiniais paslaugoms, taip pat šių keleivių bagažo vežimo paslaugoms;

2) knygoms, laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams;

3) vaistams (vaistiniams preparatams), veterinariniams vaistams, priemonėms, naudojamoms kontracepcijai, sanitarinės (higienos) apsaugos gaminiams moterims, specialios paskirties kūdikių maisto produktams, specialios medicininės paskirties dietiniam maistui, medicininės paskirties produktams, kai kuriai medicinos įrangai;

4) viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms;

5) ekologiškiems maisto produktams;

6) šviežiai atšaldytai mėsai ir valgomiems subproduktams (išskyrus naminių paukščių mėsą ir jų valgomus subproduktus);

7) šviežiai atšaldytai, užšaldytai, giliai užšaldytai naminių paukščių mėsai ir jų valgomiems subproduktams;

8) žemės ūkio bendrovių ir kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) –  žemės ūkio subjektų paslaugos žemės ūkiui, teikiamoms savo nariams;

9) gyvoms, šviežioms ir atšaldytoms žuvims;

10) visų rūšių meno ir kultūros bei sporto renginių, taip pat muziejų, pramogų parkų, zoologijos sodų, kuriems netaikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 23 straipsnio nuostatos, lankymui;

11) rašytojo, kompozitoriaus ar atlikėjo teikiamos kūrybos ar atlikimo paslaugoms ir paslaugoms, už kurias šiems asmenims mokamas honoraras.

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas gyvenamųjų namų statybos, renovacijos, apšiltinimo paslaugoms, už kurias apmokama valstybės ir savivaldybių  biudžetų, valstybės teikiamų lengvatinių kreditų ir valstybės specialiųjų fondų lėšomis.

Be to, siekiant sumažinti gyventojams tiekiamos šilumos energijos ir karšto vandens kainą, PVM, apskaičiuotas už šilumos energiją, tiekiamą gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), ir už į gyvenamąsias patalpas tiekiamą karštą vandenį arba šaltą vandenį karštam vandeniui paruošti bei šilumos energiją, sunaudotą šiam vandeniui pašildyti, 13 procentinių punktų PVM tarifo dydžiu (skirtumas tarp 18 iki 5 proc.) dengiamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

Laikinojo mokesčio už juridinių asmenų valdomus automobilius įstatymo projektas

Projektas nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

I. Įstatymo projekte siūloma nuo 2009 m. sausio 1 d. apmokestinti 150 litų už vieną automobilį per kalendorinį mėnesį

Juridinių asmenų:

1. Nuosavybės ar patikėjimo teise valdomus;

2. pagal (lizingo) finansinės nuomos sutartį, kurioje yra numatytas nuosavybės teisės perėjimas, įsigytus;

3. pagal pirkimo – pardavimo sutartis įsigytus;

4. nuomos sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas juridiniam asmeniui apmokėjus visą turto vertę, įsigytus;

5.
taip pat fizinio asmens juridiniam asmeniui išnuomotus ar panaudos būdu perduotus

Lietuvos Respublikoje įregistruotus automobilius, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra ne didesnė kaip  3 500 kg.

II. Siūloma taikyti šio mokesčio lengvatą:

1. Automobiliams, kurie pagal Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintas motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijas ir klases pagal konstrukciją, priskiriami specialios paskirties transporto priemonėms;

2. specialiosioms transporto priemonėms (kaip jos apibrėžtos Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme);

3. tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų valdomiems automobiliams.

 

Socialinio draudimo įmokos

Projektas nuo 2009 m. sausio 1 d.

1. Nustatyti, kad ūkininkai ir jų partneriai, taip pat sportininkai bei atlikėjai, gaunantys pajamas iš savo veiklos bei asmenys, gaunantys autorinį atlyginimą, privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, 2009 ir 2010 metais mokant sumažinto tarifo privalomojo valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokas. Šiems asmenims sukakus senatvės pensijos amžių arba pripažinus juos nedarbingais ar iš dalies darbingais, apskaičiuojant pensiją, bus atsižvelgiama ir į jų gautas pajamas bei autorinius atlyginimus, nuo kurių buvo mokėtos įmokos

Autorinius atlyginimus gaunantys asmenys būtų draudžiami taip:

– jei minėtieji asmenys gauna autorinius atlyginimus iš draudėjo, su kuriuo jie yra darbo santykiuose arba jų esmę atitinkančiuose santykiuose, tai šie asmenys draudžiami visomis socialinio draudimo rūšimis – 30,7 proc. (valstybinio socialinio draudimo įmoka) + 1-0,28 proc. (nelaimingų atsitikimų darbe tarifai) + 3,0 (apdraustojo pensijų socialinis draudimas) + 6,0 proc. (sveikatos draudimas).

– jei minėtieji asmenys gauna tik autorinius atlyginimus arba autorinius atlyginimus iš draudėjo, su kuriuo jie nėra darbo santykiuose arba jų esmę atitinkančiuose santykiuose, tai šie asmenys draudžiami pensijų bei ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpoms gauti – 3,0 (apdraustojo pensijų socialinis draudimas) + 6,0 proc. (sveikatos draudimas) + 28,5 (valstybinis sumažintas socialinis draudimas)

2. nustatyti, kad savarankiškai dirbantys asmenys (tarp jų notarai, advokatai ir antstoliai), išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus, privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu visai pensijai (tiek pagrindinei, tiek papildomai pensijos dalims) nuo visų jų faktiškai gautų pajamų – 28,5 proc. tarifas

 

Šiuo metu:

1. Ūkininkai ir jų partneriai, o taip pat sportininkai bei atlikėjai, gaunantys pajamas iš savo veiklos bei asmenys, gaunantys autorinius atlyginimus, nėra privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu ir valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos (toliau – įmokos), nuo jų gaunamų pajamų bei autorinių atlyginimų nėra mokamos.

2. Savarankiškai dirbantys asmenys (individualių įmonių savininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų nariai, komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla) išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus, privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu:

– pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, jeigu jų pajamų metinė suma yra lygi 12 minimaliųjų mėnesinių algų sumai arba didesnė;

tik pagrindinei pensijos daliai, jeigu jų pajamų metinė suma yra mažesnė nei 12 minimaliųjų mėnesinių algų suma.

 

Sveikatos draudimo įmokų pasikeitimas

Projektas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Nuo 2009 metų sausio 1 dienos šiuo įstatymu nustatoma 9 proc. bruto darbo užmokesčio dydžio gyventojo sveikatos draudimo įmoka, mokama tiesiogiai, o ne paskirstant gyventojo pajamų mokestį, skiriamą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui.

3 proc. dydžio sveikatos draudimo įmoką sumoka draudėjas, o 6 proc. – draudžiamasis iš savo atlyginimo. Bendras privalomojo sveikatos draudimo įmokos dydis sudarys 9 proc. gyventojo bruto (priskaičiuoto) darbo užmokesčio tiems asmenims, kuriems yra mokamas darbo užmokestis, o asmenims, kurie su darbdaviu nesusiję darbo santykiais – nustatomas 9 proc. įmokos dydis, skaičiuojamas nuo asmenų deklaruotų individualios veiklos ar apmokestinto pelno gautų pajamų, bet per metus ne mažiau kaip 9 procentus dvylikos minimalių mėnesinių algų, galiojančių įmokos mokėjimo dieną.

 

Šiuo metu

Galiojančio įstatymo 17 straipsnyje nustatyti skirtingi privalomojo sveikatos draudimo įmokų dydžiai bei skirtingos mokestinės bazės, nuo kurių šios įmokos skaičiuojamos (3 proc. darbo užmokesčio dydžio; 30 proc. gyventojų pajamų mokesčio dydžio; 2 proc. Statistikos departamento paskelbto užpraeito ketvirčio šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio; 1/12 metinės valstybės biudžeto įmokos dydžio; 3,5 proc. ir 1,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio).

 

Pelno mokestis

Projektas nuo 2009 m. sausio 1 d.

1. 20 procentų pelno mokesčio tarifas.

2. Apmokestinamasis pelnas būtų mažinamas, jeigu turtas yra reikalingas vieneto investicinio projekto vykdymui ir:

2.1. turtas yra priskirtinas Įstatymo 1 priedėlio ilgalaikio turto grupėms „mašinos ir įrengimai“, „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, „programinė įranga“, „įsigytos teisės“, ir

2.2. turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).

3. Projekte siūloma nustatyti, kad pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nebūtų priskiriamos pajamos, gautos iš tenkinant viešuosius interesus vykdomos veiklos, kurios skiriamos tokiai veiklai finansuoti.

4. Akcininko apmokestinamos pajamos išliktų 15 proc. (iš viso kapitalo apmokestinimas būtų 35 proc.)

 

Šiuo metu:

1. 15 procentų pelno mokesčio tarifas yra pagrindinis, juo apmokestinamas daugumos vienetų apmokestinamasis pelnas, pajamos iš paskirstytojo pelno. Iš viso kapitalo apmokestinimas būtų 30 proc.

2. Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas skatina investicijas į ilgalaikį turtą numatydamas galimybę jį nudėvėti (amortizuoti) taikant dvigubo balanso metodą, dėl kurio nusidėvėjimo išlaidos, įsigytą naują turto vienetą pradėjus naudoti veikloje, pirmaisiais metais padidėja (ir atitinkamai sumažina mokėtiną pelno mokestį) labiausiai. Be to, nuo 2008 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio papildomomis lengvatomis skatinami vienetai, vykdantys veiklą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje bei investuojantys į šioje veikloje naudojamą turtą.

3. Pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos ir pajamos, gautos iš tenkinant viešuosius interesus vykdomos pagrindinės veiklos.

 

Parengė Daiva Dumčiuvienė, www.teiko.lt

 

Šaltinis: bernardinai.lt