Kietųjų dalelių leistina norma Mažeikių mieste buvo viršyta 5 dienas

 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyrius perspėja, kad įsivyravus šaltiems orams, iš kaminų intensyviau pradėjus rūkti dūmams, o ant gatvių pabirus druskai, padidėjo oro tarša. Pastarosiomis dienomis miesto ore padidėjo kietųjų dalelių koncentracija, kuri viršijo paros ribinę vertę (50µg/m3).

Pagal Valstybinio oro monitoringo programą, oro kokybės ir meteorologiniai parametrai stebimi vienoje automatizuotoje monitoringo stotelėje, kuri yra Mažeikių mieste, Ventos g. 27 (1 pav.). Joje kasdien kiekvieną valandą registruojami šie parametrai: kietosios dalelės (KD10), sieros dioksidas, ozonas, azoto oksidai, azoto dioksidas, azoto monoksidas, drėgmė, slėgis, temperatūra, vėjo kryptis ir vėjo greitis.

 

Meteorologinės sąlygos turi didelę įtaką oro kokybei mieste. Silpnas vėjas, rūkas, dulksna sudaro palankias sąlygas teršalams kauptis pažemio oro sluoksnyje ir oro užterštumas tokiais atvejais gali žymiai padidėti. Žiemą nemažą įtaką oro kokybei turi oro temperatūra, nes spaudžiant šalčiams padidėja šiluminės energijos poreikis, o ją gaminant padidėja išmetimai į orą. Gyvenvietėse, kur būstai kūrenami anglimi, durpėmis ar kitu nekokybišku kuru, į aplinką pro kaminus patenka ne¬mažai suodžių, smalkių, anglies, sieros bei azoto diok¬sidų ir kitų sveikatai pavojingų medžiagų.

 

Deginant skystą kurą, susidaro įvairaus dydžio kietosios dalelės – nuo milimetro iki dešimtųjų mikrono dalių. Jos susidaro iš kure esančių nedegių priemaišų, nesudegusios kuro anglies, suodžių, liepsnoje pasigaminusių kietų sieros junginių, degimo oro dulkių. Mūsų organizmams kenkia ir barstoma ant kelių druska, kurios dalelės pašalus kyla į viršų ir patenka į kvėpavimo takus. Aplinkos ore tokios dalelės išsilaiko kelias dienas ar savaites, o įkvėpus, nusėda plaučius.

 

Labai didelę oro taršą kelia ir transportas. Iš automobilių į orą patenka smalkės (anglies monoksidas), anglies ir azo¬to dioksidai, švinas bei kitos itin pavojingos medžiagos. Didžioji teršalų dalis yra iš kuro degimo. Išmetamų toksinių dujų kiekis bei sudėtis labai priklauso nuo variklio tipo, kuro rūšies, važiavimo režimo, degimo sureguliavimo.

 

Lietuvoje į aplinkos orą kasmet išmetama apie 400000 tonų pagrindinių teršalų (anglies monoksido, sieros bei azoto oksidų), kurių 60% išmeta transportas. Mieste autotransporto tarša žymiai didesnė ir paskleidžiama ji pažeme – žmogaus buities, darbo, gyvenamojoje aplinkoje. Automobilis padiktavo automobilinį gyvenimo būdą. Automobiliu važiuojama visur – kur galima ir negalima, dažniausiai nuo durų iki durų. Neigiamos tokio gyvenimo būdo pasekmės: oro tarša, sveikatos sutrikimai, neigiamas poveikis gamtai, statiniams, kraštovaizdžio nuskurdinimas, nesveikas gyvenimo būdas.

 

Savivaldybės Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus specialistai, siekdami sumažinti taršą mūsų mieste, rekomenduoja eksploatuoti techniškai tvarkingus automobilius, dažniau atsisakyti automobilio ir vaikščioti pėsčiomis, važiuoti visuomeniniu transportu. Specialistai informuoja, jog pats nesveikiausias kuras yra akmens anglis, malkas reikėtų naudoti tik išdžiuvusias, tada būna mažiau dūmų ir juose esančių kenksmingų medžiagų.

 

Griežtai draudžiama deginti buitines ir pramonines atliekas: atliekas iš plastmasės, gumos, atidirbusius tepalus ir kitas atliekas, užterštas naftos produktais, baldų atliekas, pabėgius ir kitas medienos atliekas, inpregnuotas cheminėmis medžiagomis.

 

Kietųjų dalelių (KD10) paros ribinė koncentracija neturi būti viršyta daugiau kaip 35 dienas per metus. Šiais metais iki sausio 24 dienos užfiksuota, jog leistina norma Mažeikių mieste buvo viršyta 5 dienas.

 

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, ateinančiomis dienomis orai toliau išliks šalti, sausi ir ramūs. Vyraus nepalankios sąlygos teršalų išsisklaidymui, todėl išliks didelė kietųjų dalelių paros ribinės vertės viršijimo tikimybė. Todėl Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus specialistai prašo Mažeikių miesto ir rajono įmonių, gyventojų laikytis nurodytų reikalavimų bei palaikyti švarią ir sveiką aplinką.