Patvirtinta eilės studijų krepšeliui gauti sudarymo tvarka

 

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2009 m. tvarkos aprašą. Apraše nurodyti kriterijai, kuriais vadovaujantis bus priimami stojantieji į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos (bakalauro ir koleginių studijų) ir vientisųjų (apimančių pirmąją ir antrąją studijų pakopas) studijų valstybės finansuojamas vietas, nustatyti geriausiųjų eilės formavimo principai.

Aukštosios mokyklos, priimančios stojančiuosius į valstybės finansuojamas vietas, naudos vieningą svertinių koeficientų sistemą, nurodančią kriterijų įtaką geriausiųjų eilei sudaryti, t.y. remsis vienodais principais apskaičiuodamos stojančiųjų balus, kurie ir lemia stojančiojo vietą eilėje. Pavyzdžiui, stojant į konkrečią tos pačios studijų krypties programą, visose aukštosiose mokyklose bus atsižvelgiama ne tik į tuos pačius brandos egzaminus bei to paties dalyko metinį pažymį, bet jiems bus suteikiamas ir tas pats „svoris“ skaičiuojant galutinį balą.

Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas eilė bus apskaičiuojama pagal pasirinktos studijų krypties atitinkančių keturių dalykų vertinimus – trijų dalykų brandos egzaminų pažymius ir ketvirtojo dalyko metinį pažymį, kuris nesikartoja su dalykais, kurių mokinių žinios vertinamos brandos egzaminu. Išimtis taikoma stojantiesiems į meno studijų srities programas dėl šių studijų specifikos. Stojantiesiems į šias programas didžiausios įtakos turės stojamieji egzaminai ir testai. Šiuos stojamuosius egzaminus ir testus aukštosios mokyklos turės vykdyti bendrai.

Šalies ir tarptautinių olimpiadų I-III vietos laimėtojai gaus papildomus balus. Tarptautinių olimpiadų I vietos laimėtojams bus pridedami 5 balai, II – 3 balai, III – 2 balai. Atitinkamai šalies olimpiadų laimėtojams už I vietą – 3 balai, II – 2 balai, III – 1 balas. Už to paties tipo olimpiadą balas bus pridedamas tik vieną kartą (didžiausias). Sumuojami už daugiausiai dvi skirtingas olimpiadas skirti papildomi balai. Balai už olimpiadas pridedami stojantiesiems į visas studijų sritis, išskyrus meno.

Bus sudaromos atskiros geriausiųjų eilės priėmimui į universitetus ir kolegijas. Tam organizuojamas bendras studentų priėmimas į aukštąsias mokyklas, kurį vykdys Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Stojantieji galės pretenduoti į universitetinių ir koleginių studijų programas, nurodydami, kokias studijas renkasi: valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas, nuolatines ar ištęstines (programa kaip nuolatinių, tačiau išdėstyta per ilgesnį laikotarpį).

Eilė studijų krepšeliui išsiskaido pagal šešias studijų sritis. Ji kinta pagal tai, kaip skiriasi kiekvieno stojančiojo pirmas, antras, trečias ir kiti pasirinkimai. Pirmiausia eilė skaičiuojama pagal pirmąjį stojančiųjų pasirinkimą, po to – pagal antrąjį ir taip toliau.

Jei stojantysis rinksis studijų programas keliose studijų srityse, jo vieta eilėje ir galimybė gauti studijų krepšelį kiekvieno pasirinkimo atveju galės būti skirtinga.

Su Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2009 m. tvarkos aprašu galima susipažinti Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje http://www.smm.lt/naujienos/nteises_a.htm.

Švietimo ir mokslo ministerija informuoja, kad dokumentų priėmimas į universitetus ir kolegijas prasidės gegužės 19 d.

 

www.infomazeikiai.lt.