Komisija griežtina reikalavimus mokėjimams, susijusiems su ES dotacijomis ir sutartimis, spartinti

 

Balandžio 8-ąją priimta iniciatyva, kuria Europos Komisijos tiesiogiai valdomų ES lėšų mokėjimui nustatyti nauji ir griežtesni reikalavimai. Pasiūlymais siekiama didinti dabartines pastangas ir paspartinti lėšų pervedimą gavėjams – dažniausiai mažosioms įmonėms ir vietos valdymo institucijoms.

 

Jų tikslas – 15 mlrd. EUR asignavimų, kuriems numatyti specialūs mokėjimo terminai, panaudoti tokiems sektoriams kaip moksliniai tyrimai, švietimas ir jaunimas, energetika ir transportas. Vienas iš pagrindinių siekių – nuo 30 iki 20 dienų sutrumpinti pradinio išankstinio ES dotacijų ir sutarčių finansavimo laikotarpį. Pasiūlymais papildomi neseniai priimti sprendimai paspartinti mokėjimus struktūrinių fondų projektams, kaip numatyta Europos ekonomikos atkūrimo plane (IP/08/1983), ir pasiūlymai kovoti su vėluojančiais mokėjimais sudarant komercinius sandorius (IP/09/552).

Už finansinį programavimą ir biudžetą atsakinga Komisijos narė Dalia Grybauskaitė pažymėjo, jog „šiandienos pasiūlymu siekiama kuo geriau pasinaudoti dabartinėmis finansinėmis taisyklėmis, kad būtų galima paspartinti 415 000 Komisijos kasmet atliekamų tiesioginių mokėjimų“. Ji pabrėžė, kad pasiūlymas pateiktas pačiu laiku, ir pridūrė, kad „dabartinėmis ekonomikos sąlygomis reiki

a imtis skubių priemonių lėšų gavėjų padėčiai pagerinti. Šia iniciatyva taip pat ruošiama dirva būsimam 2010 m. numatytam ES finansinių taisyklių keitimui.“
Didžiausias dėmesys pranešime skiriamas tam, kad išankstinio finansavimo arba pradinių mokėjimų laikotarpis būtų sutrumpintas nuo 30 iki 20 dienų.

Šie mokėjimai yra vieni iš paprasčiausių, nes nesusiję su sudėtingais administraciniais formalumais; jie sudaro apie 9,5 mlrd. EUR. Kitiems centralizuotai valdomiems mokėjimams (sudarantiems apie 5,5 mlrd. EUR) keliamas tikslas sutrumpinti mokėjimo laikotarpį nuo 45 iki 30 dienų, kad Europos Komisijos mokėjimai derėtų su Direktyvos dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose reikalavimais. Komisija taip pat skatins savo tarnybas centralizuotai valdomoms dotacijoms ir sutartims dažniau taikyti nustatyto dydžio sumas ir vienkartines išmokas.

Bendrųjų procedūrų prieš pradedant projektą paprastinimas gali padėti paspartinti mokėjimus, taigi bus parengtos priemonės, kuriomis Komisijos tarnybos galės skelbti kvietimus teikti paraiškas dvejų metų laikotarpiui, o nebe kasmet ir įdiegti standartizuotų kvietimų praktiką. Dalijimasis žiniomis ir patirtimi yra svarbus mokėjimų spartinimo aspektas, o Komisijos Biudžeto generaliniam direktoratui (DG BUDG) teks aktyvesnis vaidmuo padėti kitoms tarnyboms atitikti įvairius reikalavimus, kad galėtų greitai įvykdyti savo biudžetinius įsipareigojimus. Kiek įmanoma bus skatinama taikyti spartesnes viešųjų pirkimų ir dotacijų procedūras. Komisijos tarnybos turės teikti oficialias metinės veiklos ataskaitas, apibendrinančias pažangą, padarytą siekiant šių tikslų.

 

www.infomazeikiai.lt informacija.