Mažinami informacijos, kurią turėjo viešai pateikti mokyklos, srautai

 

Švietimo ir mokslo ministerija ir toliau mažina „popierizmą“ mokykloje bei pateiktinos informacijos kiekį. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius įsakymu pakeitė „Informacijos apie mokyklos veiklą viešo skelbimo tvarkos aprašą“. Naujajame apraše išbraukti bei pakoreguoti keli punktai, nurodantys, kokią informaciją mokykla kasmet turi pateikti mokinių tėvams, isuomenei. Apraše reglamentuojama, kad mokykla nebepateiks visuomenei nelabai svarbios ar perteklinės informacijos, kurią galima susirasti ir kituose informacijos šaltiniuose.

Bendrojo lavinimo, profesinės ar neformaliojo vaikų švietimo mokykloms nuo šiol nebereikės viešai pateikti informacijos apie mokinių elgesio taisykles mokykloje ar klasėje, apibūdinti ryšius su mokyklomis, iš kurių mokiniai ateina tęsti mokymosi, aprašyti adaptacines programas, taikomas naujai atėjusiems mokiniams ir kt.
Taip pat susiaurinti kiti pateiktinos informacijos srautai. Kaip nurodoma pakeistame „Viešo skelbimo tvarkos apraše“, mokykloms nebereikės parodyti mokslo metų trukmės pagal klases, jos turės tik nurodyti, kiek apskritai trunka ugdymo procesas per mokslo metus. Taip pat nebereikės pateikti mokinių informavimo bei pasiekimų, mokinių aprūpinimo vadovėliais, apsirūpinimo pratybų sąsiuviniais tvarkos bei kt. Naujasis aprašas nurodo, kad mokykla turi pateikti tik tą informaciją, kurią pateikti reikalauja Švietimo įstatymo 26 straipsnis. Kaip nurodoma Švietimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje, mokyklos turės viešai pateikti informaciją apie mokyklose vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, mokyklos bendruomenės tradicijas ir kt.