Savivaldybės neturėtų beatodairiškai taupyti mokinių ir mokytojų sąskaita

 

Vasario mėnesį Lietuvos savivaldybių tarybos tvirtins 2009 metų biudžetus, kuriuose bus numatytos ir švietimui skirtos lėšos. Finansinės krizės metu, kai nuolat girdimos kalbos apie būtinybę taupyti, atsiranda norinčių taupyti ten, kur taupymas neduoda pozityvių rezultatų ar iš viso nėra būtinas.

Dažnai kalbėdami apie taupymo būtinybę, savivaldybių valdininkai ir politikai nesako visos tiesos, sąmoningai ar ne iškraipo kai kuriuos faktus, todėl profsąjungininkai turi labai gerai žinoti tiek švietimą reguliuojančius teisės aktus, tiek savivaldybės funkcijas jame, tiek savo teises ir pareigas. Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas kone kasdien gauna žinių, kaip vienoje ar kitoje savivaldybėje bandoma taupyti švietimo sąskaita. Dažniausiai pasitaikantys taupymo būdai:

– bendrojo lavinimo mokyklose mažinamas klasės auklėtojams skirtų valandų skaičius;

– iki minimumo sumažinamas dalykų programoms skiriamų valandų skaičius numatytiems mokinių pasiekimams Bendrosiose programose pasiekti.

– bendrojo lavinimo mokyklose nepanaudojamos visos neformaliam ugdymui skirtos valandos;

– bendrojo lavinimo mokyklose klasės neskiriamos į grupes kūno kultūros, technologijų, informacinių technologijų, užsienio kalbų pamokose;

– bendrojo lavinimo mokyklų klasėse planuojamas gerokai didesnis mokinių skaičius, nei leidžia mokinio krepšelio metodika;

– personaliniai priedai mokyklų direktoriams dažniausiai skiriami už tiesioginių savo pareigų atlikimą;

– iki minimumo sumažinami pagal Darbo apmokėjimo aprašą numatomi priedai mokytojams;

– planuojama nemokėti už pamokų pavadavimus, kitus papildomus darbus.

Dažnai šie ir kiti sprendimai grindžiami tuo, kad tenka gerokai apkarpyti savivaldybės biudžeto pajamas, o ir patvirtinus biudžetą, jis gali būti nesurenkamas. Bet tai tėra pusė tiesos – daugelis minėtų išlaidų finansuojamos iš mokinio krepšelio, kuris yra numatytas Seimo patvirtintame 2009 m. valstybės biudžete. Dažniausiai taupyti ketinama, planuojant metų pabaigoje sutaupytus darbo užmokesčio pinigus panaudoti kitoms ugdymo reikmėms (mokymo reikmių įsiskolinimams dengti), tuo mažinant savivaldybės lėšų dalį skirtą švietimui.

Kviečiame mokytojų atstovus – miestų ir rajonų profesinių sąjungų susivienijimus aktyviai dalyvauti švietimo lėšų planavimo procese, turėti visą informaciją apie konkrečius savivaldybių sumanymus ir planus, tam, kad galima būtų argumentuotai oponuoti ir neleisti taupyti mokinių ugdymo sąskaita. Iškilus įvairiems klausimams reikia nedelsiant kreiptis į Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo specialistus, kurie suteiks visokeriopą pagalbą.