2009 metų Mažeikių rajono biudžeto projektas

Penktadienį (2009-02-06) Savivaldybės tarybos posėdyje buvo pristatytas 2009 metų biudžeto projektas. Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto projektą rengia Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis tvarkomis, savivaldybės strateginio veiklos plano programomis bei atsižvelgdamas į Finansų ministerijos skaičiavimus, į praėjusių metų savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų faktinį vykdymą ir finansines galimybes.

Savivaldybės biudžetas – Savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Kiekviena savivaldybė turi savarankišką biudžetą. Teikiamame svarstyti sprendimo projekte biudžeto apimtis sudaro 153 mln. 526,4 tūkst. Lt, t. y. 13 mln. ir 766,4 tūkst. Lt didesnis nei planuotas 2008 metais.

Savivaldybės biudžete sukauptos lėšos naudojamos įstatymų priskirtoms funkcijoms ir savivaldybėms įstatymų perduotoms funkcijoms atlikti. Savivaldybių biudžetai tvirtinami be deficito.
2009 m. biudžeto projektas parengtas programiniu principu, tai yra, asignavimai paskirstyti Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti.
Teikiamame sprendimo projekte asignavimai sudaro 160124,8 tūkst. Lt, tai yra, viršija pajamas 6598,4 tūkst. Lt. Tvirtinant biudžetą, šia suma asignavimai kitoms neišvardytoms reikmėms turės būti sumažinti.
Lėšų poreikis, lyginant su praėjusiais metais, ypač išaugo dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (pedagogų, socialinių, kultūros ir meno darbuotojų bei kitų) darbo užmokesčio didinimo, šildymo, elektros bei kitų išlaidų, reikalingų įstaigoms išlaikyti, kainų padidėjimo. Be to, pagal Transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio nuostatas praplėstas vykstančiųjų į darbą kaimuose ir miesteliuose, kuriems savivaldybės biudžeto sąskaita kompensuojamos važiavimo išlaidos, sąrašas: mokytojai, gydytojai ir slaugytojai, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, socialiniai pedagogai ir jų padėjėjai, auklėtojai ir jų padėjėjai, kultūros ir meno darbuotojai.
Padidėjo nustatytas mokinio krepšelio dydis – 2009 m. jis sudaro 3 774 litus (iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. – 2 684 litai ir nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. – 3 059 litai).
Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio bazinis dydis sumažintas nuo 490 Lt iki 475 Lt.
Mažeikių rajonas pagal Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymą per 2009 metus į valstybės biudžetą turės grąžinti 2 mln. 113 tūkst.Lt.
Metų pradžios specialiųjų programų likučiai 664,8 tūkst. Lt nukreipiami toms pačioms specialiosioms programoms vykdyti, o likęs laisvas likutis 346,5 tūkst. Lt — biudžetinių įstaigų 2009 m. sausio 1 d. esamiems įsiskolinimams dengti.
2009 m. sumažinti savivaldybės skolinimosi limitai. Savivaldybės skola negali viršyti 30 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų). 2008 m. buvo nustatytas 35 proc. savivaldybės skolos limitas. Taip pat po 5 proc. sumažintas metinio savivaldybės grynojo skolinimosi limitas bei grąžintina tais kalendoriniais metais savivaldybės paskolų ir palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų suma.
Siekiant užtikrinti biudžeto tvirtinimą be deficito, pateiktas biudžeto projektas dar bus koreguojamas, atsižvelgiant į 2008 metų faktines išlaidas, Administracijos bei Tarybos komitetų pasiūlymus.
Vadovaudamasi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracija teikia visuomenei svarstyti Savivaldybės 2009 metų biudžeto projektą. Pasiūlymus dėl biudžeto projekto prašome iki vasario 17 dienos raštu pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui (306 arba 320 kabinetai, Laisvės g. 8/Laižuvos g.1, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu safina@mazeikiai.lt , arba per gyventojų pasiūlymų dėžutes, esančias Savivaldybės I aukšto fojė ir seniūnijose.

Prisegti dokumentai:

Tarybos sprendimo projektas
1 priedas
2 priedas