Mažeikių rajono gyventojų nuomonės tyrimas strateginio plano įgyvendinimo kontekste

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos užsakymu atliktas Mažeikių rajono gyventojų nuomonės tyrimas strateginio plano įgyvendinimo kontekste. Tyrimą atliko KTU sociologų komanda: prof. habil. dr. Gediminas Merkys, doc. dr. Rūta Brazinė, dr. Daiva Urbonaitė-Šlyžiuvienė. Apklausos tyrimui atlikti buvo sukurtas originalus autorinis klausimynas, apimantis 167 indikatorius, atspindinčius gyvenamosios aplinkos kokybę. Remiantis šiais indikatoriais (klausimais) anonimiškai buvo ištirta visų 9-ių Mažeikių rajono seniūnijų gyventojų nuomonė.

 

 Buvo apklausti 1169 gyventojai. Klausimynų grįžtamumo kvota siekė 70,8 proc. Gauti statistiniai duomenys buvo apdoroti taikant įvairius statistinius metodus bei technikas.Tyrimo duomenys savo turiniu ir aprėptimi yra labai įvairūs (167 pirminiai indikatoriai), todėl gauti rezultatai bei padaryti apibendrinimai yra aktualūs ne tik viešajam sektoriui, bet ir verslui.
Tyrimo autoriai akcentuoja, kad jie nuosekliai siekė remtis tik mokslo logika ir mokslo etika. Nei vienas iš tyrėjų nėra kurios nors politinės partijos narys, nėra vienaip ar kitaip užsiangažavęs kokiai nors interesų grupei.

Informacijos šaltinis: www.mazeikiai.lt