Jau galima kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams

 

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS

Socialinė parama mokinimas skiriama  vadovaujantis  Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu 2006 m. birželio 13 d. Nr. X-686  (Lietuvos Respublikos 2008 m. gegužės 15 d. įstatymo Nr. X-1544 (nuo 2008 m. liepos 1 d.)(Žin., 2008, Nr. 63-2382) redakcija).

Socialinė parama  skiriama: mokiniams, kurie mokosi   bendrojo lavinimo  mokyklose, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio  ugdymo mokyklose  ar  pas  kitą  švietimo  teikėją  (išskyrus   laisvąjį mokytoją)  (toliau – mokykla) pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar  priešmokyklinio ugdymo programas.

 

Socialinė parama mokiniams neskiriama: mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo lavinimo, ir pagal profesinio mokymo programas. Taip pat socialinė parama mokiniams neskiriama mokiniams,  kurie  yra  išlaikomi (nemokamai  gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba  savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka. Nemokamas maitinimas taip pat  neskiriamas mokiniams,  jei  tėvai,  globėjai  (rūpintojai)  yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

 

Socialinės paramos mokiniams rūšys

Mokinių nemokamas  maitinimas  (pietūs,  pusryčiai, maitinimas  mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros   poilsio stovyklose);

Parama mokinio reikmenims įsigyti.

 

Mokinių teisė į socialinę paramą:

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu  vidutinės  pajamos  vienam šeimos nariui per  mėnesį   yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio ( 525 Lt);

Mokiniai turi teisę į  nemokamus  pusryčius, nemokamus pietus  ir  į   paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1 VRP dydis (350Lt);

Kitais  savivaldybės, kurioje priimamas  sprendimas   dėl socialinės   paramos  mokiniams  skyrimo,  tarybos    nustatytais atvejais  (ligos,  nelaimingo  atsitikimo,  netekus   maitintojo, mokiniui iš tris ir daugiau vaikų auginančios šeimos ar neįgaliųjų  tėvų šeimos ir kt.), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę:

Į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam  šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai ( 700Lt);

Į nemokamus  pusryčius  ir į  nemokamus  pietus,   jeigu vidutinės  pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra   mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (525Lt).

 

KREIPIMASIS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

Pareiškėjas  dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į deklaruotos  gyvenamosios  vietos  savivaldybės administraciją, o  jeigu  gyvenamoji  vieta  nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją (Socialinės paramos skyrius, 106 kab.).  Seniūnijos gyventojai kreipiasi į vietos, kurioje gyvena seniūniją.

Kad  mokinys  gautų nemokamą maitinimą nuo  mokslo  metų pradžios  ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, pareiškėjas  gali kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos. Kad  mokinys  gautų paramą mokinio reikmenims gali kreiptis nuo nuo tų metų liepos 1 dienos iki spalio 20 dienos. Dokumentai, kuriuos reikalinga pateikti kreipiantis dėl  socialinės paramos mokiniams:

Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti;

Pažymos apie šeimos narių pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio); ( Pažymų iš Darbo biržos bei  SoDros pateikti nereikia)

Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos socialinei paramai mokiniams gauti.( pvz., gimimo liudijimai. Ištuokos ar mirties liudijimai, neįgalumo pažymėjimai ir pan.)

 

Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą, pareiškėjas pateikia tik prašymą socialinei paramai mokiniams gauti. Jei socialinės rizikos šeimoje augančio mokinio tėvai (įtėviai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla.

 

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:

Nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;

Pateikus prašymą-paraišką (prašymą) mokslo metais, –  nuo informacijos  apie  priimtą  sprendimą  dėl  socialinės   paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos;

Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje, bet ne ilgiau kaip  iki spalio 20 dienos.

 

Pareiškėjas privalo:

Pateikti visą teisingą informaciją, reikalingą teisei   į socialinę paramą mokiniams nustatyti;

Informuoti apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į socialinę paramą mokiniams;

Sudaryti savivaldybės administracijai galimybę   tikrinti šeimos gyvenimo sąlygas ir surašyti buities tyrimo aktą.

 

www.infomazeikiai.lt