TEIKIAMOS PARAIŠKOS ES PARAMAI GAUTI, RENGIAMI TECHNINIAI PROJEKTAI

 

Birželio 30 d. Projektų valdymo skyrius pateikė Transporto investicijų direkcijai paraiškas „Mažeikių miesto Naikių kvartalo gatvių nutiesimo būtinosios dokumentacijos rengimas“ ir  ,,Mažeikių miesto Ventos kvartalo gatvių nutiesimo būtinosios dokumentacijos rengimas“ pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto ,,Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę ,,Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“.

Liepos 1 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai pateikta paraiška „Renavo dvaro sodybos rūmų pritaikymas viešojo turizmo reikmėms“ pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-02-V priemonę ,,Viešųjų  nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“.

 

Rengiama paraiška „Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos renovacija (I etapas)“ pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę ,,Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. Paraiška turi būti pateikta liepos 30 d. Vykdoma techninio projekto ekspertizė.

 

Projektui ,,Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ parengtas techninis projektas, atliekama ekspertizė.

Centrinė projektų valdymo agentūra pateikė paraiškų – ,,Laisvės gatvės dalies viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas“, ,,Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“, ,,Kompleksinis Melioratorių g. parko sutvarkymas“ ir „Žemaitijos gatvės kompleksinis sutvarkymas“ – vertinimo ataskaitą Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai.

 

Šiandien, liepos 3 d., Projektų valdymo skyriaus specialistai pateiks projektinius pasiūlymus Telšių apskrities viršininko administracijai regiono  projektų finansavimui iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gauti:

pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir palsaugų plėtra regionuose“ projektiniai pasiūlymai – ,,Renavo dvaro sodybos (katilinės, sandėlio) pritaikymas turizmo reikmėms“ ir ,,Mažeikių bei Rietavo rajonų turizmo informacijos leidinių parengimas ir išleidimas“;

pagal priemonę VP3-1.1-VRM-04-R ,,Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas” projektinis pasiūlymas ,,Socialinio būsto plėtra Mažeikių rajone”;

pagal priemonę VP2-3.1-IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“ projektinis pasiūlymas ,,Tarybos posėdžių vaizdo įrašymas, transliavimas savivaldybės interneto svetainėje bei įrašų archyvavimas”.

 

www.infomazeikiai.lt