BIRŽELIO MĖNESĮ VYKS SENIŪNAIČIŲ RINKIMAI

Šiandien, gegužės 26 d., Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius pasirašė įsakymą Nr.A1-709 „Dėl seniūnaičių rinkimų grafiko tvirtinimo“. Sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 33 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalimis, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-688 „Dėl gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų – seniūnaičių – rinkimų tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų – seniūnaičių – rinkimų tvarkos aprašu ir atsižvelgiant į seniūnų teikimus.

Birželio 15 d. pirmieji Mažeikių rajone seniūnaičius rinks Mažeikių seniūnijos Reivyčių seniūnaitijos, Sedos seniūnijos Rytų, Pietų ir Šiaurės seniūnaitijų, Reivyčių seniūnijos Urvikių seniūnaitijos gyventojai. Rinkimus užbaigs Tirkšlių seniūnijos Voverių seniūnijos gyventojai. Jie seniūnaitį rinks birželio 29 d.

Seniūnaitis – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas. Vietos savivaldos įstatyme nurodoma, kad seniūnaitis visuomeniais pagrindais atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose; skatina seniūnaitijos gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją (kelius, gatves, aikštes, kapines ir kitus infrastruktūros objektus), plėtoti ir organizuoti kaimo (miesto, miestelio) kultūrinį ir sportinį gyvenimą; prireikus dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais; turi teisę gauti informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, apskrities viršininko administracijos ir jos padalinių, Vyriausybės atstovo funkcijas ir darbo laiką.

 

Šią informaciją seniūnaičiui teikia seniūnas; turi teisę gauti savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais, dalyvauti savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su seniūnaitijos gyventojais, ir pareikšti seniūnaitijos gyventojų nuomonę apie poreikius ir interesus šiais klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus; teikia informaciją seniūnaitijos gyventojams apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, apskrities viršininko administracijos ir jos padalinių, Vyriausybės atstovo funkcijas, jų darbo laiką ir darbo tvarką.

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti gyventojai, kuriems siūlymo dieną yra sukakę 18 metų, gyvenamąją vietą deklaravę seniūnaitijos teritorijoje ir turintys rinkimų teisę, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įstaigų ir organizacijų kolektyvai, veikiantys seniūnaitijoje (toliau – rinkėjai). Rinkimuose negali dalyvauti gyventojai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.

Rinkėjai turi teisę siūlyti kandidatus į seniūnaičius per laikotarpį, nurodytą rinkimų grafike, tačiau ne trumpesnį kaip 7 dienos nuo skelbimo, nurodyto šio Aprašo 8 punkte, paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse dienos.

Rinkėjų siūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu seniūnijos, kurios veiklos teritorijai priskirta seniūnaitija, seniūnui. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai: rašytinis kandidato sutikimas; kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; pažyma apie kandidato deklaruotą gyvenamąją vietą;  trumpas gyvenimo aprašymas; kandidato portretinė fotonuotrauka 10×15 cm (tik kandidatams seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų);  patvirtinta susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija, asociacija ar įstaiga, organizacija.

Kandidatais į seniūnaičius gali būti siūlomi gyventojai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, nepriekaištingos reputacijos, deklaravę gyvenamąją vietą seniūnaitijoje, kurios seniūnaičiu keliama kandidatūra ir turintys rinkimų teisę.

Kandidatais į seniūnaičius negali būti keliami savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, savivaldybės teritorijoje esančių valstybinių, teisėsaugos institucijų (įstaigų)  tarnautojai ir darbuotojai.

 

www.infomazeikiai.lt