Policija aktyviau dirbs jaunimo prevencijos srityje

 

Siekdami sumažinti neigiamą socialinės aplinkos įtaką vaikams ir jaunimui, ugdyti jų savimonę ir atsakomybę bei sudaryti tinkamas sąlygas integracijai į visuomenę, policijos generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Juras Požela šiandien Policijos departamente pasirašė bendradarbiavimo sutartį.


Šalys įsipareigojo dalyvauti mokymuose, seminaruose ir kituose renginiuose, kuriuose butų aptariamos jaunimo politikos aktualijos ir tendencijos, efektyvaus darbo su jaunimu metodai, jaunimo organizacijų veikla, taip pat dalyvauti rengiamuose policijos darbuotojų seminaruose ir kituose renginiuose, pristatyti jaunimo politikos aktualijas ir tendencijas, efektyvaus darbo su jaunimu metodus, jaunimo organizacijų veiklą.

Sutarta keistis informacija apie ketinamas rengti programas, projektus ir kitas veiklas, susijusias su jaunimo užimtumu, įtraukimu į pozityvią veiklą, netinkamo požiūrio pakeitimu, integravimu į visuomenę, skatinti teritorinių policijos įstaigų atsakingų pareigūnų ir savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių bendradarbiavimą vaikų ir jaunimo teisės pažeidimų prevencijos srityje.

 

 

www.infomazeikiai.lt