Metodinė pagalba mokytojams – internete

 

Mokytojai, besirengiantys ateinančiais mokslo metais dirbti pagal atnaujintas Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, metodinę pagalbą gali gauti per mokyklos rengiamus susitikimus su konsultantais, seminarų metu, bendradarbiaudami su kitomis mokyklomis, taip pat gali konsultuotis internetu. Švietimo plėtotės centro interneto svetainėje www.pedagogika.lt pateiktos metodinės rekomendacijos dėl pasirengimo įgyvendinti atnaujintas Pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

 
Metodinės rekomendacijos parengtos atskirų dalykų mokytojams, medžiaga orientuota į pradedančiuosius ir vidutinę darbo patirtį turinčius mokytojus. Pagrindinis dėmesys rekomendacijose skiriamas ugdymo planavimui, ugdymo proceso organizavimui, vadovėlių ir kitos medžiagos pritaikymui, užduočių vertinimui. Pateikiami konkretūs planų pavyzdžiai, pamokų ir pasiekimų vertinimo aprašymai. Pridedamas papildomos metodinės medžiagos, interneto šaltinių sąrašas.

Interneto svetainėje www.pedagogika.lt veikia klausimų – atsakymų skyrelis, kur į pateiktus pedagogų klausimus atsako specialistai. Ypač daug klausimų sulaukiama dėl planavimo. Švietimo plėtotės centras iki gegužės 29 d. parengs ir paskelbs visą komplektą ilgalaikių dalykinių metų planų pavyzdžių 1, 3, 5, 7 ir 9 klasėms. Juos mokytojai galės naudoti savo kasdieniame darbe ar, remdamiesi jais, susikurti savo planus.

Atnaujintos bendrosios programos į mokyklas įvedamos palaipsniui. Nuo šių mokslo metų atnaujintos bendrosios programos išbandomos daugiau nei 200 mokyklų, o nuo 2009-ųjų rugsėjo pagal jas bus pradėta dirbti visose 1, 3, 5, 7 ir 9 klasėse.

Atnaujintose bendrosiose programose didesnis dėmesys skiriamas ne akademinėms žinioms, o mokinių gebėjimų ugdymui. Mokinių pasirinkimui teikiamos naujos pasirenkamosios programos, kurių ligi šiol bendrosiose programose nebuvo.

 

 

www.infomazeikiai.lt informacija.