Orlaiviuose jau galima naudotis mobilaisiais telefonais

 

Vis daugiau Europos oro keleivių keliaudami lėktuvais gali naudotis mobiliaisiais telefonais – siųsti teksto žinutes, naršyti internete ar net skambinti. Komisijai nustačius bendras saugaus mobiliųjų telefonų naudojimo orlaiviuose taisykles ir supaprastinus leidimo teikti šią tarpvalstybinę paslaugą procedūrą, po metų saugiam naudojimuisi mobiliaisiais telefonais skrendant Europos oro erdvėje užtikrinti skirta įranga yra sumontuota dvidešimt septyniuose Europos orlaiviuose. Iki 2009 m. pabaigos šis skaičius turėtų padidėti dvigubai.

„Galimybė naudotis mobiliuoju telefonu orlaivyje ypač svarbi keliaujantiems verslininkams ir jauniesiems oro keleiviams. Be to, Europos bendrovėms tai patrauklus verslo modelis.  Dėl šių priežasčių prieš metus Komisija nustatė bendras pagrindines taisykles, siekdama užtikrinti, kad bendrovės galėtų teikti šią paslaugą Europos oro erdvėje saugiai ir paprastai, t. y. kad nereikėtų taikyti dvidešimt septynių skirtingų nacionalinių leidimo suteikimo procedūrų, – sakė už telekomunikacijas atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. –  Džiaugiuosi, kad pirmosios Europos oro susisiekimo bendrovės jau pradėjo teikti judriojo ryšio paslaugas orlaiviuose.

 

 

Kad judriojo ryšio paslaugų orlaiviuose plėtra ir toliau būtų sklandi, reikėtų užtikrinti, kad  tokiomis paslaugomis pageidaujantys naudotis asmenys netrukdytų kitiems keleiviams, pavyzdžiui, orlaiviuose kaip ir traukiniuose galėtų būti įrengtos „ramybės“ vietos.  Be to, ryšio operatoriai turėtų pasirūpinti, kad kainos liktų prieinamos. Tokiu atveju judriojo ryšio paslaugas orlaiviuose teikiančios Europos bendrovės įgytų pranašumą konkurencingoje pasaulio oro kelionių rinkoje.“

 

Siekdama suderinti judriojo ryšio paslaugų teikimo visos Europos Sąjungos orlaiviuose sąlygas, 2008 m. balandžio mėn. Komisija nustatė taisykles (IP/08/537).  Po metų šios taisyklės suteikė galimybę dviem judriojo ryšio paslaugų orlaiviuose teikėjams OnAir (Ženeva) ir AeroMobile (Londonas) pradėti verslą Europoje. Šie paslaugų teikėjai bendrauja su oro susisiekimo bendrovėmis, kurios yra suinteresuotos savo keleiviams teikti judriojo ryšio paslaugas skrydžio metu.

 

Šiuo metu minėtas paslaugas savo orlaiviuose diegia trys Europos oro susisiekimo bendrovės – Ryanair (Airija), TAP (Portugalija) ir bmi (Jungtinė Karalystė). Dvidešimt septyniuose orlaiviuose šioms paslaugoms teikti reikalinga įranga jau sumontuota, o iki 2009 m. pabaigos tokią įrangą turinčių orlaivių skaičius turėtų padidėti dvigubai.  Taigi, kol kitos oro bendrovės atlieka techninius bandymus, jau padaryta daug žadanti pažanga.  

 

Kol kas oro susisiekimo bendrovės, siekdamos kuo labiau išpopuliarinti naująją paslaugą, derina sąlygas, kuriomis keleiviai galės naudotis savo mobiliaisiais telefonais orlaiviuose, ir analizuoja paslaugos populiarumą tuose orlaiviuose, kuriuose jau sumontuota reikiama įranga. Remiantis dabar turima informacija, mažiausia paslaugos kaina yra apie 1,60 EUR/min už balso skambutį ir apie 0,43 EUR už teksto žinutę – kaina priklauso nuo antžeminio judriojo ryšio operatoriaus, kurio paslaugomis naudojasi keleivis.

2008 m. Komisija, siekdama užtikrinti, kad judriuoju ryšiu orlaiviuose visoje ES teritorijoje būtų naudojamasi saugiai, ir sudaryti sąlygas bendrovėms teikti šias paslaugas tarptautinių skrydžių metu, ėmėsi reguliavimo veiksmų.  Ji turėjo imtis trijų veiksmų:
užtikrinti, kad orlaivyje naudojant įrangą (įskaitant keleivių telefonus) nebūtų trikdomas orlaivio įrangos ir sistemų veikimas;
užtikrinti, kad judriojo ryšio įranga nesijungtų prie antžeminių judriojo ryšio tinklų, o jungtųsi tik su orlaivyje veikiančia bazine stotimi, kuri per palydovą prijungta prie antžeminės ryšio įrangos;
nustatyti bendras taisykles ir standartus, kad orlaiviuose įrengtos bazinės stotys galėtų veikti lėktuvui skrendant per skirtingas ES valstybes nares.

 

Pavyzdys kitiems žemynams
Europos koncepciją perėmė kiti regionai. Kelios ne Europos oro susisiekimo bendrovės (įskaitant Qantas, Emirates, Malaysian Airlines, Royal Jordanian, Wataniya, Virgin Australia) bando šią paslaugą arba jau ją teikia – paslaugai teikti būtina įranga sumontuota jau maždaug keturiasdešimtyje orlaivių. Kitos oro susisiekimo bendrovės jau pranešė turinčios tokių pat ketinimų. GSM standartui paplitus visame pasaulyje (šiuo metu juo naudojasi beveik 3 mlrd. žmonių) toks verslo modelis tampa patrauklus, nes keleiviai gali naudotis savo įprastais mobiliaisiais telefonais.

 

Pagrindiniai faktai
Orlaiviuose teikiamos judriojo ryšio paslaugos yra Europos masto ryšio paslaugos. 2008 m. balandžio mėn. Komisija priėmė dvi priemones :
Sprendimą, kuriame pateikiami suderinti orlaivių įrangos, skirtos skrydžio metu naudotis mobiliojo ryšio telefonais visoje ES, techniniai parametrai. Šie parametrai padeda užtikrinti, kad įranga nekeltų trikdžių, ir leidžia Europos aviacijos saugos agentūrai (EASA) sertifikuoti įvairių tipų lėktuvuose naudojamos įrangos tinkamumą skrydžiams. Sprendimas yra teisiškai privalomas ir juo užtikrinama, kad visuose orlaiviuose būtų naudojama tokios pačios rūšies įranga.
Rekomendaciją dėl suderinto leidimų išdavimo principo, kuriuo skatinama abipusiškai pripažinti valstybių narių išduotus leidimus.

Orlaivyje naudojamas tarptinklinis ryšys (judriojo ryšio skambučiai ir teksto žinutės orlaivyje) laikomas tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu, analogišku antžeminėms paslaugoms. Iš pirmųjų pavyzdžių matyti, kad tarifai yra gerokai mažesni nei fiksuotojo telefono ryšio paslaugų, kurios anksčiau skrydžio metu buvo teikiamos per palydovą, kainos. Orlaiviuose teikiamos judriojo ryšio paslaugos nepriklauso Komisijos kompetencijai reguliuoti balso ir duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu tarifus, nes besiformuojančioje rinkoje tokios paslaugos laikomos naujoviškomis, todėl jų tarifus nustato paslaugos teikėjas. Tačiau Komisija atidžiai stebi vartotojų  kainas ir jų skaidrumą.