Dėl naudojamų statinių avarijų prevencijos

Vadovaujantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009-02-19 raštu Nr. (9.6) – 2D – 359 „Dėl naudojamų statinių avarijų prevencijos“, primename, kad būtų išvengta avarijų naudojamuose statiniuose, atliekant statinių techninę priežiūrą, būtina:
– kad statinių naudotojai statinių techninę priežiūrą vykdytų pagal statybos techninių reglamentų STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2004, 98-3658) ir STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 81-3504) reikalavimus;

– atkreipti dėmesį į senesnės statybos naudojamus statinius ir reikalauti, kad statinių techniniai prižiūrėtojai nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrintų pagrindines statinio konstrukcijas, fiksuotų pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus ir teiktų pasiūlymus dėl jų pašalinimo;
– užtikrinti, kad statiniai būtų naudojami pagal paskirtį, reikalauti, kad statinių naudotojai, prieš pradėdami bet kokius pakeitimus, dėl kurių gali padidėti avarijų tikimybė, ar įsigiję ne vieną dešimtmetį stovinčius statinius, atliktų statinio ekspertizę (statinio auditą, esamos būklės tyrinėjimus ir kt.) ir įvertintų, ar pastatuose galima pradėti vykdyti tam tikrą veiklą;
– kontroliuoti, kad nebūtų vykdomi jokie rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbai (tarp jų ir įrenginių montavimo darbai) be projekto ir statybos leidimo, siekiant išvengti leistinos konstrukcijų laikančiosios galios viršijimo (pavyzdžiui, kai išgriaunamos sienos neužtikrinant statinio konstrukcijų pastovumo ar dėl vykdytų statybos darbų susilpnėjo konstrukcijų mechaninis atsparumas ir pastovumas ir pan.);
– nustačius, kad statinio konstrukcijų pokyčiai gali būti priskirti avarinės būklės požymiams, griežtai reikalauti sutvarkyti statinį taip, kad būtų garantuota jo techninė būklė, atitinkanti esminius statinio reikalavimus;
– kontroliuoti, kad prižiūrint statinius žiemos sąlygomis, ant pastatų stogų nesusikauptų daug sniego, ledo ir vandens, nes dėl normas viršijančių apkrovų ir netinkamos eksploatacijos galimos pastatų griūtys. Reikėtų atkreipti dėmesį į pastatus su „dubens“ ar „kišenės“ formų stogais (žemesnėje stogo vietoje prie sienų supustomos pusnys), taip pat į ypatingos paskirties statinius iš lengvų metalo konstrukcijų (prekybos centrų, pramogų centrų ir kitų paskirčių statiniai);
– paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, nedelsiant sustabdyti statinio naudojimą, uždrausti bet kokią veiklą statinyje (jei reikia – ir statinio sklype ar teritorijoje), parengus projektinę dokumentaciją pašalinti statinio konstrukcijos defektus.
Atkreipiame dėmesį, kad laiku nenustačius pažeidimų, kurie atsiranda netinkamai naudojant ir prižiūrint statinį, pastarojo būklė blogėja, didėja avarijų tikimybė, todėl reikia daugiau lėšų statiniui atnaujinti, o avarijos atveju – jam atstatyti.
Primename, kad vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ (Žin., 2002, Nr.55-2009), apie naudojamuose statiniuose įvykusią avariją būtina pranešti Inspekcijai, o išnagrinėjus pagal kompetenciją avarijos priežastis – pateikti visą su avarija susijusią dokumentaciją.