Priimtos Išmokų vaikams įstatymo pataisos

Priimta įstatymo pataisa nutarta išmokoms administruoti skirti nuo 2 iki 4 procentų šio įstatymo reglamentuotoms išmokoms mokėti skirtų lėšų. Konkretų išmokoms administruoti skiriamų lėšų procento dydį iki biudžetinių metų pradžios nustatys socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Priimtomis įstatymo pataisomis nustatyta, kad jei pagal praėjusių kalendorinių metų šeimos vidutines mėnesio pajamas šeima neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, šeimos pajamoms sumažėjus, šeimos vidutinės mėnesio pajamos išmokai vaikui gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos mėnesio pajamas. Tačiau, kaip teigiama aiškinamajame rašte, skiriant išmoką bus atsižvelgiama į tai, ar pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 3 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžiai.

Jei šeima gauna socialinę pašalpą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir (ar) socialinę paramą mokiniams pagal Socialinės paramos mokiniams įstatymą, išmoka vaikui bus skiriama pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant socialinę paramą.

Pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui, paskyrusi išmoką vaikui savivaldybės administracija Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų nustatyta tvarka turės pateikti naujų išmokos vaikui gavėjų duomenis, išskyrus atvejus, kai išmoka vaikui skiriama vaikui iki 3 metų, vaikui iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų, arba globojamam (rūpinamam) vaikui, kuriam mokama globos (rūpybos) išmoka ir (ar) našlaičių pensija.

2009 m. kovo 1 d. socialinę pašalpą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir (ar) nemokamą maitinimą pagal Socialinės paramos mokiniams įstatymą gaunančioms šeimoms išmoka vaikui nuo 2009 m. kovo 1 d. bus skiriama be naujo prašymo.

– Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-356. Balsavo: už – 89.

Priimta įstatymo pataisa nutarta nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. skirti išmoką vaikui, kai šeimoje auga trys ir daugiau vaikų, nuo 3 iki 18 metų ir vyresniam, jei jis mokosi pagal bendrojo lavinimo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau, kaip iki jam sukanka 24 metai, neatsižvelgiant į šeimos pajamas.