Policijos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimui – šiuolaikiškos galimybės

2004 m. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos investicijų planavimo ir techninės plėtros valdyba kartu su Lietuvos policijos mokymo centru parengė Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektą „Bendros Lietuvos Respublikos policijos pareigūnų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra” Projekto tikslas – padėti Lietuvos policijai parengti vieningą apmokymų ir kvalifikacijos kėlimo policijos pareigūnams sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos reikalavimus, organizuoti policijos pareigūnams mokymus, stiprinti Lietuvos policijos mokymo centro administracinius gebėjimus ir mokymų technines galimybes. Projektui įgyvendinti Europos Sąjunga skyrė 3 mln. 953 tūkst. Lt. Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis buvo papildomai investuota dar 5,7 mln. Lt.  
Projektas pradėtas įgyvendinti 2005 m. lapkričio mėn. ir visi projekte numatyti įsipareigojimai buvo įvykdyti 2008 m. gruodžio mėnesį.
Įgyvendinant projektą, Prancūzijos Nacionalinės policijos Mokymo direkcijos ekspertai atliko auditą Lietuvos policijos pareigūnų atrankos, profesinio rengimo, įdarbinimo ir kvalifikacijos tobulinimo srityse ir pateikė tobulinimo rekomendacijas. Į minėtas rekomendacijas buvo atsižvelgta rengiant Lietuvos policijos sistemos plėtros programą. Verta pažymėti, kad prieš Projektą analogiškas policijos mokymo sistemos auditas buvo atliktas Prancūzijoje ir remiantis audito išvadomis buvo iš esmės patobulintos pirminės bei vidurinės grandžių policijos pareigūnų mokymo programos.

Projekto metu Prancūzijos ekspertai parengė šiuolaikiškas mokymo programas ir organizavo mokymus įvairioms tikslinėms grupėms – tai vadybos kursai policijos įstaigų vadovams ir viduriniosios grandies pareigūnams, policijos informacinių sistemų, policijos duomenų bazių, tinklo ir komunikacijų struktūros apsaugos valdymo mokymai. Fizinės prievartos bei šaunamojo ginklo panaudojimo pavojingose situacijose kursai buvo skirti policijos instruktoriams. Mokymuose dalyvavo virš 450 policijos sistemos darbuotojų. Įgyvendinant Projektą, buvo atliktas galiojančių teisės aktų, susijusių su statutinių valstybės tarnautojų mokymu ir profesinės kvalifikacijos tobulinimu, nagrinėjimas, vertinimas, parengtos rekomendacijos, kaip turėtų būti rengiamos policijos pareigūnų mokymo programos, tobulinama jau parengta mokomoji medžiaga.

Projekto metu buvo skatinamas glaudus Lietuvos policijos ir kitų VRM sistemos padalinių ir tarnybų bendradarbiavimas. Prancūzijos kolegų pastangomis, bendradarbiaujant su Prancūzijos Respublikos ambasada, buvo rastos papildomos galimybės Lietuvos policijos ir Vidaus reikalų ministerijos atstovams susipažinti su Prancūzijos policijos mokymo sistema, aplankyti mokymo įstaigas.
Projektui skirtomis lėšomis Lietuvos policijos mokymo centre buvo įrengta interaktyvi policijos ekstremalių situacijų valdymo įgūdžių tobulinimo klasė (simuliatorius). Įsigyta moderni įranga sudaro galimybę veiksmingai tobulinti bendruosius profesinius įgūdžius imituojant profesines pavojingas situacijas, kuriose policijos pareigūnui gali tekti kaip išskirtinę priemonę panaudoti policijos prievartą.

Stiprinant Lietuvos policijos mokymo centro technines galimybes, buvo renovuoti 2 mokymo centro pastatai – Karaimų g. 73, Trakuose ir Griunvaldo g. 16, Kaune, kur įrengtos 5 auditorijos, 4 kompiuterių klasės, sukurta šiuolaikiška mokymo ir darbo aplinka, sukurtos prielaidos organizuojant pareigūnų mokymus taikyti pažangias edukacines technologijas.

Projektas buvo reikšmingas policijos pareigūnų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos, policijos pareigūnų profesinio ugdymo plėtrai ir turės įtakos Lietuvos policijai stiprinant teisėtvarką