Verslo liudijimus įsigijusių asmenų valstybinis socialinis pensijų draudimas

Asmenys, įsigiję verslo liudijimus, privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu tik pagrindinei pensijos daliai. Kai verslo liudijimo galiojimo pradžios ir pabaigos dienos sutampa su kalendorinio mėnesio pradžia ir pabaiga, mokama pilna valstybinio socialinio draudimo įmoka – 50 proc. bazinės pensijos (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. – 180 Lt).

Jei verslo liudijimo galiojimo laikotarpis trumpesnis nei kalendorinis mėnuo arba jis įsigytas nurodant atskiras galiojimo dienas, valstybinio socialinio draudimo įmokos už kalendorinį mėnesį apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimus, kuriuos įsigijo trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, privalo iš anksto sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį. Jeigu asmuo verslo liudijimą įsigijo 3 mėnesių ar ilgesniam laikotarpiui, valstybinio socialinio draudimo įmokas kmoa kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos.

Verslo liudijimus įsigiję asmenys įmokų gali nemokėti tuo atveju (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jeigu gauna valstybinę socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją, privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu dirbdami kitą darbą, yra sukakę senatvės pensijos amžių arba yra laisvės atėmimo vietose.

Taip pat verslo liudijimus įsigiję asmenys įmokų gali nemokėti ir tuomet, kai gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo.

Jeigu verslo liudijimą įsigyjantis asmuo yra skolingas „Sodrai” už praėjusį laikotarpį, verslo liudijimas neišduodamas ir netęsiamas, kol nesumokama skola. Vietos mokesčio administratoriui būtina pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

Informuojame, jog 2009 m. vasario 1 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto tinklalapyje adresu www.vmi.lt atnaujinta skaičiuoklė gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus.