Bus tvirtinamas naujasis reglamentas

Šį penktadienį, gruodžio 19 dieną, Savivaldybės taryba tvirtins Mažeikių rajono Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą. Reglamente numatomos Savivaldybės tarybos teisės ir veiklos formos, taip pat Savivaldybės tarybos posėdžių tvarka, jame priimtų dokumentų įforminimas ir skelbimas. Remiantis naujuoju reglamentu, kaip ir anksčiau, be Kontrolės komiteto dar bus sudaryti Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio, Švietimo, kultūros ir sporto, Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų ir Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komitetai. Naujajame reglamente jau numatoma seniūnaičių – visuomenės atstovų – patariamojo balso teisė Komitetų darbe. 

 

 

Mažeikių rajono Savivaldybės tarybos reglamente taip pat numatomas Savivaldybės tarybos darbo planavimas ir kompetencija. Pastaroji yra skirstoma į išimtinę ir paprastąją. Išimtinė kompetencija – tai reglamento tvirtinimas, mero rinkimai, jo atleidimas iš pareigų prieš terminą ir jo darbo užmokesčio nustatymas, sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas, taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė tvirtinimas ir daugelis kitų kompetencijų. Paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija – tai savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų, specialiųjų ir detaliųjų planų tvirtinimas, savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos nuostatos ir finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

 

Reglamente numatoma, kad Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra apmokama. Taip pat, Tarybos nariams už darbo laiką susitinkant su gyventojais, pagal Tarybos patvirtintus grafikus turi būti mokamos kompensacijos.

Naujajame reglamente numatoma, kad merui ir mero pavaduotojui atostogos suteikiamos mero potvarkiu. Jiems priklauso 28 kalendorinės dienos kasmetinės atostogos. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas gali atlikti tik tarybos nario pareigas. Reglamente numatyta, kad meras turi rūpintis, kad savivaldybė būtų tinkamai atstovaujama Regionų plėtros taryboje, kad būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą, taip pat meras atsakingas už tai, kad būtų tobulinamas savivaldybės tarybos sprendimų priėmimas ir savivaldybės tarybos komitetų veikla