Dėl 2010 m. oro kokybės tyrimų Mažeikių rajone

Kovo 28 d., pirmadienį, gautas Aplinkos apsaugos agentūros raštas „Dėl 2010 m. oro kokybės tyrimų zonoje apžvalgos“, kuriame plačiai aprašoma oro kokybė pasirinktose tyrimų zonose.

Pagal 2010 m. valstybinio aplinkos monitoringo programą oro kokybės tyrimai urbanizuotose zonos teritorijose buvo atliekami aštuoniose oro kokybės tyrimų (OKT) stotyse: didžiosiose zonos miestuose – Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bei stambesniuose pramonės centruose – Jonavoje, Kėdainiuose, Mažeikiuose ir Naujoje Akmenėje.

 

 

Zonos teritorijoje esančiuose miestuose, o taip pat ir Mažeikiuose, matuotos koncentracijos teršalų, kurių vertinimą reglamentuoja Lietuvos ir ES teisės aktai: kietųjų dalelių (KD10), kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 10 mikronų, azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2) ir  ozono (O3).

 

Mažeikių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjo Zigmanto Kristučio teigimu, pagal pateiktą raštą, oro kokybės tyrimų duomenys pakankamai geri – 2010 metais beveik neužfiksuota smarkiai viršytų teršalų koncentracijų.

 

Per metus tarša KD10 negali viršyti 35 parų (50  μg/m3). Mažeikiuose KD10 ribinė vertė viršyta 25 paras. Vidutinė metinė koncentracija siekė 25 μg/m3, kai maksimalus jos kiekis per metus yra 40  μg/m3.

 

2010 m. NO2 išmestų teršalų koncentracijos, kai buvo viršyta 1 valandos ribinė vertė (200 μg/m3) valandų skaičius buvo lygus nuliui. Metinė vidutinė (maksimali leistina – 40 μg/m3) NO2 bei didžiausios NO2 1 valandos (maksimali leistina – 200 μg/m3) koncentracijos normos viršytos irgi nebuvo.

 

Mažeikių OKT stotyje užfiksuota, kad išmetamų SO2 teršalų kiekis padidėjo lyginant su 2009 m. duomenimis. Bendra tendencija SO2 išmetamų teršalų kiekio 2003-2010 m. nepakito arba kito nežymiai.

 

„Kadangi didžiausios šių teršalų vertės nustatytos šaltuoju metų laiku, todėl didelė tikimybė, kad pagrindinis taršos šaltinis buvo šiluminės energijos gamybos metu deginamas kuras.“ – rašoma „2010 m. oro kokybės tyrimų zonoje apžvalgoje“.

 

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius