Į Mažeikiškių užduotus klausimus atsako VDI atstovas Leonidas Glatkinas

 

Portalo www.infomazeikiai.lt skaitytojams labai aktualu, kokia padėtis šiandieninėje darbo rinkoje ir kaip su šia užduotimi susitvarko darbdaviai ir darbuotojai. Mes gavome šūsnį laiškų su klausimais, kuriuos apibendrinę pateikėme VDI vyr.darbo inspektoriui Leonidui Glatkinui.

 

Esant dabartinei ekonominei padėčiai, kokių nusiskundimų iš darbuotojų padaugėjo?
Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 2003 m. spalio 14 d Nr IX- 1768 6 str. nustato Valstybinės darbo inspekcijos funkcijas. Viena iš jų-tirti darbuotojų ir darbdavių pareiškimus bei skundus inspekcijos kompetencijos klausimais ir pareiškėjui pareikalavus užtikrinti pareiškėjo konfidencialumą.
Esant dabartinei ekonominei padėčiai , darbuotojų skundų ir pareiškimų padaugėjo 50 procentų lyginant su praeitų metų tuo pačių laikotarpiu.  Jeigu 2008 m. per keturis mėnesius ištirta 100 įvairaus pobūdžio skundų, tai 2009 m per šį laikotarpį – 151 skundas.  70 procentų ištirtų skundų dėl darbo užmokesčio mokėjimo ir atsiskaitymo, nutraukus darbo sutartį , tvarkos pažeidimų.

Ar darbuotojai drąsiai kreipiasi į VDI?
Praktika rodo, kad dauguma darbuotojų kreipiasi į inspekciją tik tada, kai  iškyla konfliktai su darbdaviais, arba darbuotojai jau atleisti iš darbo ir yra akivaizdus teisinis ginčas, nors jų teisės ir garantijos buvo pažeidžiamos ir ankščiau. Šiuo atveju  sunku nustatyti tikrąsias faktines aplinkybes, ypač dėl dirbtų viršvalandžių, nelegalaus darbo arba pažeidimų susijusių su darbo ir poilsio režimu . Darbo ginčų inspekcija nenagrinėja. Juos sprendžia Darbo ginčų komisijos arba teismas (DK 286 str.)

Ar galima darbuotoją atleisti iš darbo motyvuojant sunkia ekonomine padėtimi, neišmokant išeitinės kompencacijos.
Darbo kodekso 129 straipsnyje numatyta, kad darbdavys gali nutraukti su darbuotoju darbo sutartį tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį šio Kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Atleisti darbuotoją darbdavio iniciatyva iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima jo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kuriuos yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių kitų svarbių priežasčių.
Pagal Darbo kodekso 140 str. atleidžiant darbuotojus iš darbo kai nėra darbuotojo kaltės darbdavys visais atvejais išmoka darbuotojui jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje įmonėje .

Kokias garantijas pasilikti darbo vietoje turi darbuotojas, pranešęs apie darbo užmokesčio išmokėjimą vokeliuose arba nelegalų darbą.
Pranešęs apie darbo užmokesčio išmokėjimą vokeliuose arba nelegalų darbą, darbuotojas turi visas numatytas įstatymu garantijas pasilikti darbe, svarbu, kad jis deramai atliktų savo pareigas ir nepažeistų nustatytų įmonėje darbo tvarkos taisyklių Nutraukti  darbo sutartį darbdavys turi teisę tik įstatymu nustatytais pagrindais. Pranešimas apie vykdomus darbdavio pažeidimus nėra pagrindas nutraukti su darbuotoju darbo sutarties.

Ar atsitikus nelaimingam atsitikimui darbe darbdavys gali sumokėti asmeniškai darbuotojui už pasėkmes, nepranešant VDI?
Kiekvienas nelaimingas atsitikimas turi būti ištirtas ir tyrimo rezultatai įforminti atitinkamo pavyzdžio nelaimingo atsitikimo aktu. Nelaimingo atsitikimo nuslėpimas užtraukia įstatymu numatytą administracinę atsakomybę . Žalos atlyginimą dėl nelaimingo atsitikimo moka SoDra.                                                     

Ar darbdaviai noriai bendradarbiauja su VDI?
Darbdaviai su inspekcija bendradarbiauja labai konstruktyviai. Pagal poreikius jiems teikiama teisinė nemokama konsultacija darbo teisės, darbų saugos ir sveikatos klausimais .

Kam reiktų pranešt pastebėjus VDI atstovo daromus pažeidimus?
Apie pastebėtus VDI inspektoriaus daromus pažeidimus informuojamas Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius. Jo pavedimu atliekamas tarnybinis patikrinimas.

Ar galimi grupiniai atleidimai iš darbo? Prieš kiek laiko turi būti informuojama žmonių grupė? Kokia išeitinė kompencacija išmokama?
DK 130.1 str. nustato grupės darbuotojų atleidimo iš darbo tvarką . Grupės darbuotojų atleidimu laikomi darbo sutarčių nutraukimai, kai per trisdešimt kalendorinių dienų dėl ekonominių ar technologinių priežasčių darbovietės struktūrinių pertvarkymų ar dėl kitų priežasčių numatoma atleisti iš darbo:
dešimt ir daugiau darbuotojų įmonėse, kuriuose dirba nuo 20 iki 99 darbuotojų;
ne mažiau kaip dešimt procentų darbuotojų įmonėse, kuriuose dirba nuo 100 iki299 darbuotojų;
trisdešimt ir daugiau darbuotojų įmonėse, kuriuose dirba 300 ir daugiau darbuotojų.-
Grupės darbuotojų atleidimais nelaikomi atvejai, kai nutraukiamos teminuotos, laikinosios ir sezoninės darbo sutartys, suėjus nustatytiems terminams .
 Apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą, darbdavys privalo raštu pranešti teritorinei darbo biržai ne vėliau kaip prieš įteikdamas įspėjimus apie darbo sutarties nutraukimą. Darbuotojams išmokama išeitinė išmoka numatyta DK 140 str. nuo 1 iki 6 mėn. vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio priklausomai nuo nepertraukto darbo stažo toje įmonėje. Stažas skaičiuojamas mėnesiais .
            

Daugelį rūpimų klausimų galite rasti VDI internetinėje svetainėje www.vdi.lt , taip pat informuojame, kad balandžio 28 d. 14 val. Mažeikių savivaldybės salėje, Stoties g.18, vyks Konsultacinis seminaras ,,Pavasario vieninga Valstybinės darbo inspekcijos diena“. Seminaro metu bus konsultuojama Darbuotojų saugos ir sveikatos  bei darbo teisės klausimais.

 

Nuoširdžiai dėkojame VDI vyr. darbo inspektoriui Leonidui Glatkinui už išsamius atsakymus.

 

www.infomazeikiai.lt informacija.