2009-ŲJŲ METŲ DARBO RINKOS PROGNOZĖ

2009-ŲJŲ METŲ DARBO RINKOS PROGNOZĖ

Siekdama atskleisti ir numatyti galimus darbo rinkos pokyčius, Lietuvos darbo birža nuo 1995 m., kasmet atlieka ateinančių metų darbo jėgos užimtumo prognozę pagal metodiką, parengtą kartu su Švedijos nacionalinės darbo rinkos tarnybos ekspertais.
Lietuvos darbo birža 2009 m. darbo rinkos prognozę atliko įvertinusi makroekonominių bei demografinių rodiklių tendencijas ir remdamasi darbdavių apklausos rezultatais. Darbo biržų specialistai apklausė 5,3 tūkst. darbdavių, kurių įmonėse dirba 0,34 mln. dirbančiųjų.

Daugiausiai (93 proc.) apklausta smulkaus ir vidutinio verslo atstovų. 83 proc. apklausoje dalyvavusių įmonių priklausė privačiam sektoriui. Apklausos rezultatų reprezentatyvumas pasiektas proporcingai parenkant darbo rinkos dalyvius pagal nuosavybes formas, ekonomines veiklas ir dirbančiųjų skaičių. 60 proc. apklaustųjų sudarė paslaugų, 23 proc. pramonės, 10 proc. statybos ir 7 proc. žemės ūkio sektoriaus įmonės.
Ekonominių ir demografinių rodiklių analizė bei darbdavių atsakymai į klausimus apie verslo veiklos perspektyvas, darbo vietų steigimą ir likvidavimą įmonėse, leido numatyti darbo rinkos poreikių tendencijas 2009 metams bei parengti „Įsidarbinimo galimybių barometrą 2009 metams“.

DARBO RINKOS TENDENCIJOS 2009 METAIS

Naujos tendencijos šalies ekonomikoje ir užimtume

2008 m. šalies ekonomika pasižymėjo staigiais ir ryškiais pokyčiais. Dėl finansinės krizės ekonomikos augimo perspektyvą keičia nuosmukis, gilėja recesijos procesas. Šie veiksniai neigiamai įtakos šalies gyventojų užimtumą. Lėtėjančios šalies ekonomikos pasekmė, 2009 m. augsiantis nedarbas. Situacija keičiasi ne ieškančių darbo asmenų naudai.

Darbo jėgos paklausa mažės visose ekonominėse veiklose

Atžvelgiant į įmonių apklausos  rezultatus, prognozuojama, jog 2009 m. bus  likviduota apie 38 tūkst. darbo  vietų.  Tai per pus daugiau nei 2008 metais. Nors įmonės numato apie 23 tūkst. darbo vietų steigimą, darbo vietų balansas bus neigiamas. Jis prognozuojamas tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuje. Didžiausia dalį likviduoti darbo vietų numato pramonė: medienos, medienos gaminių ir baldų, maisto produktų, tekstilės gaminių, pagrindinių metalų ir metalų dirbinių; ir statybos sektoriaus bendrovės. Šiose veiklose numatomas neigiamas darbo vietų balansas.

Ieškančių darbo asmenų skaičius augs, darbo pasiūlymų mažės

Išanalizavus darbdavių apklausos duomenis, įvertinus darbo rinkos kitimo, atskirų ūkio šakų vystymosi tendencijas numatoma, kad 2009 m. į darbo biržas kreipsis 280 – 310 tūkst. ieškančių darbo asmenų, t.y. vidutiniškai po 25 tūkst. per mėnesį. Prognozuojama, jog darbo jėgos pasiūla 2009 m. išaugs apie trečdalį. Tokį augimą daugiausiai įtakos dėl nepalankių ekonominių sąlygų, įmonių bankrotų bei reorganizacijos atleisti darbuotojai.
Darbo jėgos paklausa, palyginti su 2008 m. sumažės 30 – 40 proc. Trys iš keturių darbo vietų bus skirtos kvalifikuotiems darbininkams ir specialistams. Nekvalifikuoto darbo paklausa 2009 m. ženkliai mažės.

Keisis bedarbių struktūra

Darbo rinkoje augs ne tik neseniai praradusių darbą asmenų, bet ir jaunų iki 25 m. amžiaus, bedarbių vyrų dalis. Nemažės nekvalifikuotų bedarbių dalis, kadangi įmonės pirmiausia atleis žemiausios kvalifikacijos asmenis. Profesinio pasirengimo neturės apie 40 proc. bedarbių. Daugiausiai nekvalifikuotų, (apie 60 proc.) tarp jaunų bedarbių. Vyrų ir moterų nedarbo skirtumai mažės, ir vyrų nedarbas netgi gali viršyti moterų rodiklį. Jis buvo aukštesnis už moterų 2000 – 2001 m.  

Didės teritoriniai nedarbo skirtumai

2009 metais labiau išryškės teritoriniai nedarbo skirtumai. Santykis tarp aukščiausio ir žemiausio nedarbo teritorijų sieks 6-7 kartus. Aukščiausio nedarbo teritorijos nesikeis, didžiausias nedarbas prognozuojamas Akmenės rajono, Druskininkų, Ignalinos rajono, Lazdijų rajono, Pasvalio rajono, Joniškio rajono ir Jurbarko rajono savivaldybėse.

Daugiau informacijos apie darbo rinkos prognozę ir Įsidarbinimo galimybių barometrus 2009 metams galite rasti Lietuvos darbo biržos svetainėje www.ldb.lt rubrikoje „Prognozės“.