Naujiena!!!

Skelbimų paieška

Susisiekime

Nori pranešti apie įvykį, renginį???

El.paštas: naujienos@infomazeikiai.lt

Naujausi komentarai

Artimiausi renginiai

NOEVENTS

Aplankyk!!!

Grupė SEKUNDA
Vestuviniai Muzikantai vestuvėms!

Konkurencijos taryba atsisakė pradėti tyrimą dėl UAB „Saurida“ veiksmų PDF Spausdinti Email
Straipsnį paruošė Administratorius | 2013 m. liepos 10, Trečiadienis, 08:27

Liepos 5 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracija gavo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos taryba) pranešimą, kad atsisakoma pradėti tyrimą dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ veiksmų centralizuotai tiekiant suskystintas naftos dujas atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 7 straipsnio reikalavimams.
Šį klausimą Konkurencijos taryba nagrinėjo liepos 2 d. vykusiame tvarkomajame posėdyje.


 Įvertinti prašė Mažeikių rajono savivaldybė


 Šių metų sausio 16 d. Mažeikių rajono savivaldybė raštu kreipėsi į Konkurencijos tarybą dėl UAB „Saurida“ veiksmų padidinus suskystintų naftos dujų, kurios Mažeikių miesto daugiabučių namų gyventojams (toliau – vartotojai arba abonentai) tiekiamos vamzdynais iš rezervuarų ar grupinių balionų įrenginių (toliau – centralizuotai tiekiamos SND arba SND), kainas. Savivaldybė prašė įvertinti, ar įmonė, nuo 2012 m. gruodžio 1 d. padidinusi SND pastoviosios kainos dalies tarifą nuo 6,05 Lt su PVM iki 18,15 Lt su PVM, tuo nepažeidė Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio 1 punkto nuostatų.


 Atsižvelgusi į Savivaldybės pateiktą informaciją apie centralizuotai tiekiamų SND kainų padidinimą, Konkurencijos taryba kreipėsi į UAB „Saurida“ dėl papildomos informacijos ir duomenų pateikimo. Informacijos, susijusios su prekybos SND reglamentavimu, taip pat gauta iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos.
 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimai, numatę, kad centralizuotai tiekiamų SND kainos yra reguliuojamos. Minėto įstatymo pakeitimo įstatyme įtvirtinta, kad energetikos įmonių nustatytos SND kainos galioja iki 2013 m. gruodžio 1 d., todėl iki minėtos datos šiame nutarime nagrinėjamos UAB „Saurida“ nustatytos SND kainos nėra reguliuojamos.


 Vienintelė tiekėja Mažeikių mieste


 UAB „Saurida“ yra vienintelė įmonė Mažeikių mieste, centralizuotai tiekianti SND daugiabučių namų gyventojams. Bendrovės centralizuotai tiekiamų SND kainą sudaro SND pastovioji kainos dalis, kurią abonentas moka kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo jo sunaudoto SND kiekio, bei SND kintamoji dalis, kuri yra apskaičiuojama abonento per mėnesį sunaudotą SND kiekį padauginus iš SND kintamosios kainos dalies tarifo.


 Įmonė nuo 2012 m. gruodžio 1 d. visiems vartotojams nustatė naujus SND pastoviosios kainos dalies tarifus, t.y. vietoj 6,05 Lt su PVM tarifo buvo nustatytas 18,15 Lt su PVM mokestis. SND kintamosios dalies tarifai nebuvo pakeisti.


 Pagal UAB „Saurida“ pateiktus duomenis, 2012 m. beveik visi įmonės abonentai SND naudojo valgio gamybai.


 Nurodoma priežastis – planuojamas remontas


Konkurencijos taryba, atsižvelgdama į tai, kad UAB „Saurida“, aiškindama SND pastoviosios kainos dalies padidinimo priežastis, žiniasklaidoje nurodė, jog: „<...> reikia sukaupti lėšų, nes šiais metais įmonė pradeda atnaujinti talpyklas ir vamzdynus. Investicijos į remontą <...> sieks 2 milijonus litų“, paprašė pateikti detalius skaičiavimus bei planuojamų atlikti darbų sąmatas, pagrindžiančias SND pastoviosios kainos dalies tarifų padidinimą.


 Bendrovė nurodė, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios buvo padidinti SND pastoviosios kainos dalies tarifai – būtinybė atlikti SND dujotiekio ir jo įrenginių remonto ir renovacijos darbus: keisti pasenusias armatūros dalis, renovuoti nusidėvėjusius dujotiekio tinklus, atnaujinti grupinius rezervuarų įrenginius, pakeisti grupinių rezervuarų įrenginių aptvėrimo tvoras, rezervuarų technines dalis, atnaujinti dujotiekio tinklus. Įmonės teigimu, šiems darbams atlikti būtinos ženklios piniginės lėšos, kurias ketinama sukaupti per pajamas, gautas iš SND pastoviosios kainos dalies įmokų.


 Konkurencijos tarybai pateiktos remonto ir renovacijos išlaidos yra apskaičiuotos pagal šiuo metu galiojančias medžiagų ir darbų kainas, remiantis anksčiau atliktais remonto darbais ir įmonės turimais skaičiavimais.
 Įmonė taip pat nurodė kitas SND pastoviosios kainos dalies tarifų padidinimo priežastis: minimalios mėnesinės algos, elektros energijos įkainių, skolų administravimo išlaidų padidėjimas, finansiniai įmonės įsipareigojimai kredito įstaigoms.


 Konkurencijos taryba pažymi, kad ūkio subjektai, eksploatuojantys SND sistemas, privalo laikytis Lietuvos

respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 18 d. įsakyme „Dėl suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Eksploatavimo taisyklės) nustatytų SND sistemos techninių, organizacinių, techninės saugos ir eksploatavimo reikalavimų. Eksploatavimo taisyklėse nustatyta, kad SND sistemas eksploatuojančios kvalifikuotos tarnybos turi užtikrinti patikimą, efektyvų ir saugų SND sistemos eksploatavimą, laiku atlikti SND sistemos techninės priežiūros, patikrinimo ir remonto darbus. SND įrenginių remonto darbai planuojami įvertinant ir analizuojant jų naudojimo ypatumus, techninės priežiūros metu nustatytus trūkumus ir įrenginių techninę būklę, taip pat įrenginių analizės rezultatų pagrindu turi būti sudaromi įrenginių  rekonstravimo, kapitalinio ir paprastojo remonto darbų  einamųjų ar sekančių metų planai (programos).
 Bendrovės pajamos ir sąnaudos apskaitomos bendrai


 Konkurencijos taryba, siekdama įvertinti UAB „Saurida“ nuo 2012 m. gruodžio 1 d. taikomą centralizuotai tiekiamų SND kainodarą, prašė įmonės pateikti duomenis, susijusius su įmonės taikoma centralizuotai tiekiamų SND kaštų struktūra, išvardinti, kokios sąnaudos yra įtraukiamos į SND pastoviąją bei kintamąją kainos dalis, apskaičiuojant nuo 2012 m. gruodžio 1 d. taikomus SND tarifus, bei kokią dalį šios sąnaudos sudaro galutinėje SND pastoviosios ir kintamosios kainos dalies struktūroje, taip pat nurodyti 2011 m. ir 2012 m. gautas pajamas bei patirtas sąnaudas.
 Įmonė nurodė, kad UAB „Saurida“ veiklos pajamos ir sąnaudos yra apskaitomos bendrai, neskaidant pagal atskiras veiklos rūšis ar kitus segmentus, ir kad įmonėje nenustatoma prekių pardavimo ar paslaugų teikimo kaštų struktūra, todėl bendrovė negalėjo Konkurencijos tarybai nurodyti, kurios konkrečios įmonės sąnaudos yra įtraukiamos į SND pastoviąją, o kurios – į kintamąją kainos dalį, apskaičiuojant nuo 2012 m. gruodžio 1 d. taikomus SND tarifus. Vietoj prašytų duomenų įmonė pateikė „UAB „Saurida“ dujų tinklų veiklos ataskaitą“, kurioje nurodytos 2011 m.–2012 m. laikotarpio įmonės pajamos ir sąnaudos centralizuotai teikiant SND, išvardintos sąnaudų sudėtinės dalys bei nurodytas 2011 m. ir 2012 m. įmonės gautas pelnas.


 Mažeikiškiai už suskystintas naftos dujas moka brangiau


 Konkurencijos taryba pažymėjo, kad analogiška veikla, t.y. centralizuotu SND tiekimu daugiabučių namų gyventojams, be UAB „Saurida“ Lietuvoje taip pat užsiima AB „Suskystintos dujos“. Konkurencijos taryba nagrinėjo nuo 2013 m. vasario 1 d. AB „Suskystintos dujos“ taikomas SND kainas ir konstatavo, kad nėra pagrindo įtarti, jog jos galėtų būti nesąžiningos (per didelės) konkurencijos teisės prasme.
 AB „Suskystintos dujos“, skirtingai nei UAB „Saurida“, SND tiekia ne vienoje, bet daugiau nei dvidešimtyje Lietuvos savivaldybių. AB „Suskystintos dujos“ atskiroms savivaldybėms taiko nevienodas SND kainas. Savivaldybėms taikomos SND kainos priklauso nuo to, kuriam iš keturių skyrių yra priskiriama atitinkama savivaldybė, o kainos pagal skyrius yra nustatomos atsižvelgiant į konkretaus skyriaus patiriamus kaštus bei aptarnaujamą abonentų skaičių.


 Konkurencijos taryba, atsižvelgdama į tai, kad beveik visi UAB „Saurida‘ ir AB „Suskystintos dujos“ abonentai SND naudoja valgio gamybai, pagal įmonių pateiktus duomenis apie šių abonentų skaičių, jų sunaudojamą kiekį, taip pat įmonių taikomus SND tarifus apskaičiavo vidutiniškai vieno abonento per mėnesį sunaudojamą dujų kiekį, tokio abonento vidutinės mėnesinės sąskaitos už SND dydį bei palygino UAB „Saurida“ ir AB „Suskystintos dujos“ abonentų vidutinės mėnesio sąskaitos už SND dydžius. Atliktų skaičiavimų pagrindu nustatyta, kad vidutinė UAB „Saurida“ mėnesio sąskaita už SND sudaro 37,45 Lt su PVM, o vidutinė AB „Suskystintos dujos“ sąskaita už SND sudaro 31,02 LT su PVM, t.y. vertine išraiška UAB „Saurida“ abonentai, SND naudojantys valgio gamybai, per mėnesį vidutiniškai sumoka 6,43 Lt su PVM daugiau nei AB „Suskystintos dujos“ atitinkamos vartotojų grupės abonentai, tuo tarpu procentine išraiška minėtas skirtumas sudaro apie 20 procentų.


 Konkurencijos tarybos nuomone, apskaičiuotas skirtumas tarp šių dviejų bendrovių vartotojų sumokamų įmokų už SND savaime nėra pakankamas, kad leistų pagrįstai įtarti, jog UAB „Saurida“ laiko nesąžiningas (per dideles) kainas konkurencijos teisės prasme. Be to, nors UAB „Saurida“ bei AB „Suskystintos dujos“ užsiima analogiška veikla, t.y. centralizuotu SND tiekimu daugiabučių namų gyventojams, įvertinus UAB „Saurida“ pateiktus argumentus apie planuojamus atlikti dujotiekio ir jo įrenginių remonto ir renovavimo darbus bei planuojamus investicijų dydžius, manytina, kad abiejų įmonių kaštų struktūra centralizuotai tiekiant SND dėl minėtų aplinkybių skirtųsi, t.y. UAB „Saurida“ kaštai galėtų būti didesni nei AB „Suskystintos dujos“ kaštai tiekiant analogišką paslaugą, todėl įvertinus galimai skirtingas abiejų bendrovių kaštų struktūras, vien tik nustatytas faktas, jog UAB „Saurida“ taiko didesnes SND kainas, negali būti laikytinas pakankamu pagrindu įtarti, jog UAB „Saurida“ piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi.


 Konkurencijos tarybos sprendimas atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Saurida“ veiksmų centralizuotai tiekiant suskystintas naftos dujas atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 7 straipsnio reikalavimams gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 20 dienų nuo jo  paskelbimo dienos.
 Laukiama Tarnybos ir teismo sprendimų


 Mažeikių rajono savivaldybė taip pat yra kreipusis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau – Tarnyba), prašydama įvertinti UAB „Saurida“ vartotojams teikiamą pasirašyti suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutartį: ar ji sąžininga ir ar nepažeidžia vartotojų teisių, bei, nustačius pažeidimus, imtis priemonių joms pašalinti. Galutinės Tarnybos išvados dar nėra gautos.


 Mažeikių rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės Mažeikių vartotojų asociacijos patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Saurida“ dėl sutarčių su suskystintų naftos dujų tiekėja UAB „Saurida“ nutraukimo, dujų tiekimo nutraukimo sąlygų patvirtinimo ir viešojo intereso gynimo.

 

Mažeikių savivaldybės ryšių su visuomene skyrius

 
Kiti straipsniai šioje kategorijoje
Pridėti naują komentarą
KOMENTARAI
Vardas:
El. paštas:
 
Komentaro pavadinimas:
Žemiau galite rašyti savo komentarą:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Įveskite paveiksliuke matomus simbolius.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

KOMENTARAI

Sukūrė Inforena   Kuriant panaudota atvirojo kodo TVS Joomla